Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dijken op orde, Data op orde!

Het hele speelveld rond waterveiligheid is sterk in ontwikkeling. Vanaf 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht. Daarbij staat de overstromingskans centraal en niet meer de overschrijdingskans. Dit betekent dat de beoordeling van primaire waterkeringen op een andere manier plaatsvindt. Daarvoor is een nieuw beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) ontwikkeld. Ook het versterkingsprogramma HWBP wordt daarop afgestemd. Noodzaak is om de informatieprocessen hieromheen verder te optimaliseren: Dijken op orde, data op orde!

Visie en missie

Met vertegenwoordigers vanuit de watersector, is er onder begeleiding van het Informatiehuis Water gezamenlijk een visie opgesteld en verwerkt in het visiedocument. De vertegenwoordigers waren het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT), Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017), Rijkswaterstaat, Deltares en vier waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland en Wetterskip Fryslân. De belangrijkste punten uit de visie zijn:

“De waterpartners werken actief samen aan het informatiemanagement van de normering, beoordeling & versterking en beheer & onderhoud van de waterkeringen. Hieraan ligt steeds dezelfde digitale basisinformatie ten grondslag die op consistente wijze voortdurend wordt verrijkt, uitgebreid en geactualiseerd. Informatie over waterkeringen is voor iedereen beschikbaar. Professionals en bestuurders handelen anticiperend en kunnen op elk moment op basis van actuele en betrouwbare informatie keuzes maken. Het Nederlandse informatiemanagement voor waterkeringen is toonaangevend in de wereld.“

Van informatie analyse naar het Waterveiligheidsportaal

De visie is in 2014 uitgewerkt in een projectplan. Dit plan is opgesteld met de gehele sector en beschrijft de ontwikkeling en implementatie van de informatievoorziening. In 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van het projectplan. In 2015 zijn alle processen rond Beoordelen en Versterken nader uitgewerkt en vertaald naar eisen voor het Waterveiligheidsportaal (WVP). Ook is in deze fase een quickscan uitgevoerd naar de huidige informatievoorziening bij de keringbeheerders. Vanaf eind 2015 is gewerkt aan (de voorbereiding op) de ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal. Op 1 januari 2017 is de eerste versie (Increment 1) van het WVP opgeleverd. Vanaf 1 april vormt het WVP hét formele portaal voor ILT en HWBP: De keringbeheerders bieden hun beoordeelde trajecten (van primaire waterkeringen) aan ILT aan via het WVP en kunnen daarmee het formele beoordelingsproces afronden. De versterkingsprojecten worden vervolgens door de keringbeheerders via het WVP aangemeld bij het HWBP.

Recente ontwikkelingen

In 2018 en 2019 zijn de volgende onderdelen ontwikkeld:

  • Uitbreiding Assemblageresultaten: Assemblage is nodig om van toetsresultaten te komen tot een veiligheidsoordeel op vak-, toetsspoor- en trajectniveau. Een essentiële stap in het beoordelingsproces maar ook gegevens die voor het versterkingsproces en het landelijk veiligheidsbeeld relevant zijn. In 2018 is een Assemblagetool (als onderdeel van het WBI) waarmee assemblageresultaten op een standaard manier (GML) worden uitgewisseld.
  • Actuele Projectinformatie: Functionaliteit voor toetsen en beschikken HWBP projecten. Hiermee wordt het subsidie- en verantwoordingsproces ondersteund en daarmee tevens "monitor" voor de voortgang van de uitvoering van de versterkingsprojecten in het HWBP programma.
  • Uitbreiden Landelijk Veiligheidsbeeld: Met het beschikbaar komen van beoordelingsresultaten op vak-, toetsspoor- en trajectniveau zijn meer gedetailleerde en genuanceerde landelijke beelden over de actuele situatie rond waterveiligheid beschikbaar. Deze worden getoond als "het verhaal verhaal van de dijk". De onderliggende gegevens (beoordelingsresultaten op vak- en toetsspoorniveau en het (HWBP) versterkingsprogramma) zijn in de vorm van een WFS webservice beschikbaar als Open Data.

Verder naar Gegevensuitwisseling in de sector

  • No labels