Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een samenwerkingsorganisatie van waterschappen en Rijkswaterstaat, die de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor de versterking van de Nederlandse keringen beheert en verdeelt. Het HWBP beoordeelt hiertoe de door de keringbeheerder ingediende versterkingsprojecten op urgentie en kosten en maakt op basis daarvan en in overleg met de keringbeheerder een programmering van de besteding van het budget over meerdere jaren. De urgentie wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingsgegevens (de kans op falen) en de gevolgen van een overstroming. Het HWBP geeft jaarlijks een ‘Projectenboek’ uit, met daarin een voortrollend programma voor 6 jaar vooruit, met doorkijk naar 12 jaar vooruit, met daarin de uitgevoerde en afgevallen projecten, de actuele projecten en de nieuwe projecten. Het HWBP levert deze gegevens aan het WVP aan.

Het versterkingsproces HWBP kent de volgende hoofdstappen:

Projectdefinitie:

De keringbeheerder kan jaarlijks afgekeurde dijkvakken en kunstwerken aanmelden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) teneinde in aanmerking te komen voor medefinanciering door het HWBP. De keringbeheerder kan de afgekeurde dijkvakken/kunstwerken combineren tot voor de uitvoering relevante versterkingsprojecten. Voor het HWBP dienen de gegevens als input voor de prioritering en programmering van de financiering van de versterkingen. Door opname van alle projecten die aangemeld worden bij het HWBP in het WVP ontstaat een landelijk overzicht van deze projecten.

De volgende gegevens worden hiervoor aangeleverd aan het WVP:

Projectgegevens

Gegevens over het project dat voor versterking wordt aangemeld bij het hoogwaterbeschermingsprogramma

Projectfasering, -planning en kostenraming

Beoogde fasering en planning van het project inclusief raming van kosten

Projectareaal

Ligging van te versterken waterkeringen en/of kunstwerken

Prioritering en programmering:

Het HWBP stelt jaarlijks de programmering van de financiering van de ingediende versterkingsprojecten vast. Door opname van de programmering in het WVP, op het niveau van versterkingsproject en daarmee op dijkvak, ontstaat landelijk inzicht in de projecten die financieel worden ondersteund door het HWBP. Ook is het WVP het portaal waarmee HWBP en de keringbeheerder eenduidig informatie betreffende aanvraag en toekenning van financiering kunnen uitwisselen. Voordat de definitieve programmering wordt vastgesteld vindt er een bestuurlijke consultatie plaats op het concept programma HWBP. Na eventuele aanpassingen wordt een definitief concept vastgesteld door de stuurgroep HWBP, welke wordt aangeboden aan de minister. De minister keurt de programmering goed en bied deze aan de ministerraad aan ter vaststelling en dan kan het gepubliceerd worden.

De volgende gegevens worden hiervoor uitgewisseld middels het WVP:

Prioriteringslijst

Prioriteringslijst met projecten en project overstijgende verkenningen op basis van analyse door HWBP van urgentie en kosten.

Concept voorlopig programmavoorstel

-

Voorlopig programmavoorstel

-

Definitief programmavoorstel

T.b.v. bewindspersoon

Definitief programma

Status na vaststelling begroting door tweede kamer (Prinsjesdag)

Voortgang versterking

De voortgangsgegevens van de versterkingsprojecten zullen, gecombineerd met procesinformatie uit het beoordelings- en het programmeerproces gecombineerd worden in het Dashboard Waterveiligheid, wat hiermee een overzicht kan bieden van de voortgang op de drie processen: beoordelen, programmeren en versterken van de primaire waterkeringen. De status van een versterkingsproject wordt weergegeven met: voorbereiding, verkenning, planuitwerking, realisatie, afgerond.

Functionaliteit voor ondersteuning van het informatieproces rond de voortgang van de versterkingsprojecten, op basis van afgeven van beschikkingen, wordt in een later stadium binnen het WVP ontwikkeld. 

In de WerkInstructie Prioriteren & programmeren is beschreven hoe de gegevensuitwisseling via het WVP verloopt.


  • No labels