Nieuwe veiligheidsnormen

Per 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Daarmee wordt de beoordeling van de veiligheid van de primaire keringen door de keringbeheerders gebaseerd op de overstromingskans. Deze zijn uitgedrukt in overstromingskans per jaar en zijn het resultaat van beleidsstudies van o.a. de Deltacommissie en het programma VNK (Veiligheid Nederland in Kaart). De eerste beoordelingsronde op basis van nieuwe normen en inzichten dient om een eerste veiligheidsbeeld van de keringen te schetsen, ervaring op te doen met de nieuwe systematiek en te leren voor de toekomst. De keringen moeten in 2050 aan de norm in de Waterwet voldoen. Er is tijd om de keringen die niet voldoen, te verbeteren.

Veiligheidsnormen in beoordelingsproces

Het Directoraat-Generaal Ruimte en Water (DGRW) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is verantwoordelijk voor de normen op basis waarvan de primaire waterkeringen beoordeeld moeten worden. De normen zijn in twee datasets te onderscheiden namelijk, de dijktrajecten (veiligheidsnormen) en de hydraulische belastingen. De keringbeheerder (waterschappen en Rijkswaterstaat) is verantwoordelijk voor het vastleggen van de exacte ligging van de primaire waterkering (als lijn of punt). 

Voor het beoordelen van de primaire keringen in de beoordelingsronde 2017-2023 is het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) ontwikkeld in opdracht van het DGRW. Zowel de veiligheidsnormen als de hydraulische belastingen zijn, samen met de brongegevens van de keringbeheerder, input voor het WBI en daarmee voor wettelijke beoordeling van de primaire keringen.

De Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen

Voor het toepasbaar maken van de veiligheidsnormen in de processen van Beoordeling en Versterking en dus ook het gebruik binnen het WBI, is het noodzakelijk deze te koppelen aan de referentielijnen die de ligging van de primaire kering aangeven. Dit zijn gegevens van de keringbeheerder (beheerregisters). Op deze manier is precies bekend op welke kering of kunstwerk welke veiligheidsnorm geldt. Deze gecombineerde bestanden (ligging en kunstwerken) zijn de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW). Het samenvoegen van beide bronbestanden (normen en ligging) is een activiteit die het Informatiehuis Water (IHW) uitvoert in opdracht van DGRW.

De hydraulische belastingen maken impliciet onderdeel uit van het WBI en worden niet uitgewisseld. Het Waterveiligheidsportaal heeft daarin ook geen rol.

Het beheer- en bjhoudingsproces is beschreven in Beheer en bijhouding NBPW
Het gebruik van de NBPW (algemeen en specifiek in het beoordelingsproces) is beschreven in NBPW in WVP

Toelichting gebruik NBPW

Het NBPW wordt als ondergrond gebruikt binnen het Waterveiligheidsportaal. Het NBPW presenteert verschillende informatie op eenzelfde locatie. Met deze eenduidige aanpak wordt koppelen van informatie uit verschillende processtappen mogelijk.

Het NBPW wordt o.a. gebruikt in kaarten in het afgeschermde gedeelte van het Waterveiligheidsportaal (waar de gebruiker voor moet inloggen). Bijvoorbeeld in het detailscherm van de HWBP-projecten.Verder naar Beheer en bijhouding NBPW

  • No labels