In deze paragraaf zijn de applicatiecomponenten (b.v. services) beschreven. De applicatiecomponenten zijn ingedeeld in de volgende clusters:

  • Aanleveren gegevens: functies voor het uploaden en serveren van gegevens naar het WVP;
  • Presentatie: functies voor het presenteren (viewen) van verschillende soorten gegevens;
  • Rapportage: functies voor het opvragen en downloaden van (standaard) rapportages;
  • Logica: verschillende functies 'onder de motorkap' voor bewerken van data, genereren van dataservices en (applicatie)beheer;
  • Opslag: functies voor het opslaan (inclusief versiebeheer en historie) en bevragen van de data.


Figuur 9  Applicatielandschap WVP


In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de applicatiecomponenten (services), inclusief een nadere toelichting/beschrijving. De beoordelingsapplicaties worden voor de volledigheid wel opgesomd, maar maken geen deel uit van het WVP.

 ClusterApplicatie Omschrijving Zichtbaar 

Toegangs-beheer

 

 

 

 

Identificatie

Functie voor het kenbaar maken van de identiteit van gebruikers voor toegang tot het WVP

J

Autorisatie

Functie voor het toekennen van rechten voor toegang/beschikbaarheid van gegevens en/of functionaliteit

Beheerder

Gebruikersbeheer

Administreren van gebruikers (accounts)

Beheerder

Logging

Functie om de activiteiten van een gebruiker (zoals het muteren en bevragen van gegevens) in de tijd op te slaan

Beheerder

Koppelingen

Het inrichten en beheren van koppelingen met externe registers/databases

Beheerder

Aanleveren gegevens

 

 

Uploaden gegevens

Functie voor het uploaden van data in een daartoe afgesproken formaat

J

Berichtenverkeer (services)

'Binnenhalen' van services zodat externe informatie via het WVP ontsloten kan worden.

N

Invoerschermen (GUI)

Functie voor het invoeren van gegevens via een gebruikersscherm. Voor het invoeren van gegevens voor HWBP (aanmelden en rapporteren voortgang van versterkingsprojecten) en het invoeren van procesinformatie (rond het beoordelen en versterken) worden in ieder geval specifieke invoerschermen gerealiseerd in het WVP.

J

Presentatie

 

 

 

Presentatie geo-informatie

Het presenteren van geo-informatie / interactieve kaarten (Geo-viewer)

J

Presentatie data/grafieken

Het presenteren van gegevens in de vorm van tabellen en grafieken

J

Presentatie teksten

Het presenteren van gegevens in de vorm van tekst/documenten

J

Metadata catalogus

het presenteren van de metadata van gegevens (conform ISO 19115)

J

Rapportage

 

Rapportgeneratie

webservice voor het opvragen van een bestaand rapport, concept of definitief

J

Download service

webservice voor het downloaden van bovenstaande presentatieproducten

J

Beoordelen

 

 

 

Beoordelen

Functionaliteit voor het beoordelen van beoordelingsresultaten (vergelijken met de norm)

Buiten WVP 

Beoordelen

Functionaliteit voor het beoordelen van de (primaire) waterkeringen (berekenen van de faalkans per faalmechanisme)

Buiten WVP 

Schematiseren

Functionaliteit voor het schematiseren van (meet)gegevens, zoals profielen, bekledingsconstructies en boringen/sonderingen (ondergrond)

Buiten WVP 

Importeren data

Functionaliteit voor het importeren van data uit een bronregistratie/-systeem

Buiten WVP 

Gegevens-beheer

 

 

 

 

Databeheer

Functionaliteit om diverse soorten gegevens (geo-gegevens, gestructureerde data, teksten etc.) handmatig in te voeren, te wijzigen en te verwijderen.

J

Validatie

Functie voor de syntactische (technische structuur) en logische (toegestane waarden en topologie) controle van (geleverde) gegevens.

N

Assemblage

Functie voor het combineren van soortgelijke regionale datasets (van keringbeheerders) tot een landelijke dataset.

N

Vrijgave data

Functie om gegevens vrij te geven als open data (zie ook autorisatie)

J

Geocodeer service

Functie voor het verbinden van data met een geografische locatie.

J

Data services

 

 

Rapport server

Functie om automatisch rapporten samen te stellen op basis van en bepaalde set (selectie) van gegevens.

J

Kaart server

Functie om kaarten samen te stellen op basis van en bepaalde set (geografische selectie) van gegevens.

J

Proces service

Services voor de ondersteuning en bewaking van activiteiten in het WVP, zoals voortgangbewaking op aanleveren van datasets, versie en statusbeheer op datasets

N

Opslag

 

 

Opslag & selectie

Functie voor het vastleggen en opvragen van gegevens uit de database

J

Versiebeheer/historiciteit

versiebeheer van data, informatieobjecten en informatieproducten

N

Communicatie

(Technische) service om gegevens uit te wisselen tussen de datalaag en logica-/presentatielaag

J


De gegevensuitwisseling kan op verschillende wijzen plaatsvinden. In onderstaande tabel is een inschatting gegeven van de wijze waarop de verschillende gegevens uitgewisseld zullen worden.

 Uploaden gegevensBerichtenverkeer (services)Invoerscherm (GUI)Download service

Referentiegegevens (primaire keringen)

x

x

 

x

Normen (dijktrajecten)


 

x

Toetsgegevens (WBI)

x

 

 

 

Rijksoordeel (toetsing)

x

 

x

x

Versterkingsprojecten (aanmelding)

 

 

x

 

Programmagegevens HWBP

x

 

 

 

Status/voortgang versterkingsprojecten

x

x

(x)

 

Het streven is om voor de uitwisseling van gegevens zoveel mogelijk gebruik te maken van webservices.

Verder naar Applicatie koppelvlakken

  • No labels