Het Wettelijk Beoordeling Instrumentarium (WBI) 2017 zelf maakt geen onderdeel uit van de voorziening maar de rapportagefunctionaliteit wel. Al lopende, autonome, ontwikkeling van het beoordelingsinstrumentarium wordt hiermee niet verstoord en de keringbeheerder houdt de regie over het beheer van alle beoordelingsgegevens. De nog te ontwikkelen rapportagetool wordt eenmalig ontwikkeld voor gebruik binnen de voorziening èn binnen WBI.

Ten aanzien van de herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten, een belangrijke vereiste in de nieuwe beoordelingsronde, is er voor gekozen, in overleg met ILT, WBI en de keringbeheerders, om niet de gebruikte veldgegevens in het portaal te ontsluiten, maar alleen een beschrijving van de gebruikte dataset. De gegevens zelf kunnen door bijvoorbeeld de ILT op aanvraag bij de beheerder worden ingezien.

De gebruikte modelschematisaties worden wel door het portaal ontsloten, enerzijds omdat de huidige lokale beheerssystemen hier (nog) niet op ingericht zijn, anderzijds omdat het van nut is om de waardevolle schematisaties op de juiste wijze gedocumenteerd (met logboek) op te slaan en te ontsluiten voor gebruik in andere processen of volgende beoordelingsrondes. De meeste beheersystemen welke in gebruik zijn bij de keringenbeheerders, zijn niet ingericht op het bewaren van oudere versies van datasets. Om ook op termijn de herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten te borgen, zal het portaal voorzien in versiebeheer en archivering.

De bij het Informatiehuis Water in beheer zijnde kerngegevens (Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen) worden uitgebreid met de normen voor de waterveiligheid (dijktrajecten en hydraulische belastingen). Het bronhouderschap van de waterveiligheidsnormen zal bij de eigenaar, DGRW, belegd worden.

Het is mogelijk om een real time landelijk beeld van zowel de voortgang als de resultaten van de beoordeling en de programmering te tonen doordat alle informatieproducten, die in de keten geproduceerd worden, in het portaal worden ontsloten evenals de status van die producten. Tezamen met de voortgangsinformatie van de versterkingsprojecten wordt zo een totaalbeeld van de waterveiligheid van Nederland mogelijk! Voor deze belangrijke beleidsinformatie zal een dashboard met overzichtskaarten worden ontwikkeld.

Verder naar Impact van de ontwikkeling IST en SOLL

  • No labels