Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
AquoDe Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarme bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.
Helpdesk WaterDe Helpdesk Water, het loket voor vragen over waterbeheer en waterbeleid in Nederland.
HoogwaterbeschermingsprogrammaSámen de keringen op orde krijgen, die bij de (verlengde) Derde Toetsing zijn afgekeurd. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma: een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Informatiehuis WaterHet Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met waterbeheerders werken we aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.
IPLOInformatiepunt Leefomgeving bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.
Nationaal GeoregisterHet Nationaal Georegister is de catalogus van geodatasets in Nederland. Voor Europa is het de toegangspoort naar de nationale INSPIRE-data. PDOK beheert deze catalogus. Naast de PDOK services vindt u hier meer dan 8000 verwijzingen naar Nederlandse datasets, waaronder ruim 500 webservices.
WILMADe WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur) is bedoeld als richting gevend en sturend instrument voor het inrichten van de informatiehuishouding van de waterschappen.