Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Met de uitvoering van de ROR heeft Nederland een overzicht gekregen van maatregelen die in Nederland worden genomen om het risico te beheersen. Door het overzicht is het mogelijk om regionaal, landelijk en zelfs internationaal kennis te delen. Vanaf nu kan Nederland de voortgang bijhouden en rapporteren.

Image Modified


Nederland kiest voor een sobere, doelmatige aanpak en gaat uit van bestaande kennis en bestaand beleid. Nederland ontwikkelt geen nieuw beleid in het kader van de ROR, maar zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij lopende programma's en trajecten.

...