Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In het functioneel ontwerp (FO) staat beschreven aan welke eisen en wensen het ROR-portaal moet voldoen. Welke functionaliteiten (schermen) zijn nodig en wellke personen (gebruikers/rollen) mogen deze functionaliteiten uitvoeren. Verder staat in het functioneel ontwerp een overzicht van de ROR-maatregelen met bijbehorende voortgangsindicatoren. Het ROR-portaal is op basis van het functioneel ontwerp ontwikkeld.

Functioneel Ontwerp ROR-portaal:

View file
nameRAP_FO_ROR-maatregelenportaal_20171220_DEF2.pdf