Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Veiligheidsopgave: het totaal aantal km dijkvak dat aan de norm voldoet, het aantal km dijkvak dat niet aan de norm voldoet, het aantal km dijkvak dat wordt versterkt en het aantal km dijkvak waarover (nog) geen gegevens beschikbaar zijn omdat de beoordeling van deze trajecten nog niet is afgerond. Naar verwachting zal dit aantal km in 2023 nul zijn.
  • Toetsresultaat per veiligheidsklasse: Totaal aantal km dijkvak met gecombineerde toetsresultaten (7 generieke klassen). Let op: dit is alleen beschikbaar voor dijktrajecten waarvoor toetsgegevens op dijkvakniveau beschikbaar zijn in het WVP (ergo: die zijn beoordeeld met Riskeerversie vanaf nov 2018 waarin de assemblagetool is verwerkt).
  • Voortgang HWBP: een overzicht van aantal km geprogrammeerd dijkvak in de verschillende MIRT fasen (Verkenning, Planstudie, Realisatie). Dit betreft alleen informatie uit het betreffende vigerende programma.


Image Modified


Image Modified