Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In deze paragraaf zijn de gegevensverzamelingen (informatieobjecten) beschreven. De gegevensverzamelingen in het WVP richten zich op voor de sector relevante gemeenschappelijk gegevens met een algemeen belang.

Image Modified

Figuur 9: Informatie-objecten WVP

Binnen de gegevensverzameling wordt onderscheid gemaakt in basisgegevens, kerngegevens, processpecifieke gegevens en de metadata over deze gegevens.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de informatie-objecten, inclusief een nadere toelichting/beschrijving.

Informatie-object

 

 

Type

 

Omschrijving

 

1

Veiligheidsnorm (dijktraject)

Gestructureerde data (geo)

 

Ligging van de dijktrajecten, dijktrajectnummers, naam en veiligheidsnorm (overstromingskans)

 

2

Hydraulische belastingen

Gestructureerde data (geo)

 

Uitgeoefende in- en uitwendige krachten op een waterkering, uitgedrukt in een fysische grootheid.

 

3

Ligging primaire waterkering

Gestructureerde data (geo)

 

Ligging van de primaire waterkeringen (referentielijn) en kunstwerken (punt), zoals vastgesteld in de Waterwet

 

4

Hydraulische randvoorwaarden

Gestructureerde data (geo)

 

Afgeleide van de hydraulische belastingen waarvan beheerder bij de beoordeling moeten uitgaan.

 

5

Logboek - veldgegevens

Document(en)

 

Overzicht van de veldgegevens die zijn gebruikt voor de beoordeling (inclusief eventuele bewerking)

 

6

Schematisatie

Divers

 

Geschematiseerde gegevens op basis van de veldgegevens

 

 

hoogte (profiel)

Gestructureerde data (geo)

 

Schematisaties van de hoogte van de waterkering (geschematiseerde profielen)

 

 

bekledingsconstructie

Gestructureerde data (geo)

 

Schematisaties van de bekledingsconstructies

 

 

ondergrond

Gestructureerde data (geo)

 

Schematisaties van de ondergrond

 

 

schematisatie logboek

Document(en)

 

Beschrijving van de wijze waarop de schematisaties tot stand zijn gekomen

 

7

Modelinvoer

Gestructureerde data (geo)

 

Invoergegevens (model- en toepassingsafhankelijk) voor een modelinstrumentarium

 

8

Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/FM

Gestructureerde data (geo)

 

Uitkomst van het beoordelingsinstrumentarium, uitgedrukt als overstromingskans of veiligheidsfactor(per faalmechanisme), voor een bepaalde sectie (vak)

 

9

Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/TOTAAL

Gestructureerde data (geo)

 

Uitkomst van het beoordelingsinstrumentarium, uitgedrukt als overstromingskans of veiligheidsfactor(voor alle faalmechanisme samengenomen), voor een bepaalde sectie (vak)

 

10

Veiligheidsoordeel - sectie/FM

Gestructureerde data (geo)

 

Het oordeel over het beoordelingsresultaat op basis van vergelijking met de veiligheidsnorm (per faalmechanisme), voor een bepaalde sectie (vak)

 

11

Veiligheidsoordeel - traject/TOTAAL

Gestructureerde data (geo)

 

Het oordeel over het beoordelingsresultaat op basis van vergelijking met de veiligheidsnorm (voor alle faalmechanisme, gewogen o.b.v. de faalkansbegroting), voor een bepaalde dijktraject

 

12

Bestuurdersoordeel

Oordeel (waarde) + tekst

 

Oordeel van het bestuur van de keringbeheerder op het beoordelingsresultaat/veiligheidsoordeel (per kering en/of gekoppeld aan de beoordeelde secties/vakken)

 

13

Logboek beoordelings-proces

Document(en)

 

Beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd (door de keringbeheerder).

 

14

Rijksoordeel

Oordeel (waarde) + tekst

 

Het oordeel van het Rijk (ILT) op basis van het beoordelingsresultaat/veiligheidsoordeel, het bestuurdersoordeel en de logboeken (per kering en/of gekoppeld aan de beoordeelde secties)

 

15

Versterkingsproject

Gestructureerde data (geo)

 

Gegevens over het project dat voor versterking wordt aangemeld bij het hoogwaterbeschermingsprogramma

 

 

project - locatie

Gestructureerde data (geo)

 

Ligging van te versterken waterkeringen en/of kunstwerken

 

 

project - fasering & planning

Gestructureerde data

 

Fasering en planning van het project

 

 

project - kostenraming

Gestructureerde data

 

Geraamde kosten voor de uitvoering van het project

 

16

Programmagegevens HWBP

Gestructureerde data

 

Gegevens over de versterkingsmaatregelen in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma

 

 

HWBP - projectenlijst

Gestructureerde data

 

De projecten die in het hoogwaterbeschermingsprogramma zijn opgenomen

 

 

HWBP - programmering (financiering)

Gestructureerde data

 

De fasering/planning van de financiering van de in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen projecten

 

 

HWBP - toegekend budget

Gestructureerde data

 

Het toegekende budget van de in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen projecten per fase

 

17

Status/voortgang versterkingsprojecten

Gestructureerde data

 

Planfase versterkingsproject (onderzoek, verkenning, planuitwerking, realisatie (conform MIRT))

 

18

Metadata

Gestructureerde data

 

Beschrijving van de (in het Waterveiligheidsportaal) opgenomen datasets

 

19

Procesdata WVP

Gestructureerde data

 

Status van de in het Waterveiligheidsportaal opgenomen gegevens in relatie tot de gegevensstromen

 

Verder naar Gegevensuitwisseling