Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De volgende gegevens worden hiervoor uitgewisseldaangeleverd aan het WVP:

Projectgegevens

Gegevens over het project dat voor versterking wordt aangemeld bij het hoogwaterbeschermingsprogramma

Projectfasering, -planning en kostenraming

Beoogde fasering en planning van het project inclusief raming van kosten

Projectareaal

Ligging van te versterken waterkeringen en/of kunstwerken

Prioritering en programmering:

...

De volgende gegevens worden hiervoor uitgewisseld middels het WVP:

Prioriteringslijst

Prioriteringslijst met projecten en project overstijgende verkenningen op basis van analyse door HWBP van urgentie en kosten.

Concept voorlopig programmavoorstel

-

Voorlopig programmavoorstel

-

Definitief programmavoorstel

T.b.v. bewindspersoon

Definitief programma

Status na vaststelling begroting door tweede kamer (Prinsjesdag)

Voortgang versterking

De voortgangsgegevens van de versterkingsprojecten zullen, gecombineerd met procesinformatie uit het beoordelings- en het programmeerproces gecombineerd worden in het Dashboard Waterveiligheid, wat hiermee een overzicht kan bieden van de voortgang op de drie processen: beoordelen, programmeren en versterken van de primaire waterkeringen. De status van een versterkingsproject wordt weergegeven met: voorbereiding, verkenning, planuitwerking, realisatie, afgerond.

...