Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bij de uitvoering van het beoordelingsproces wordt via verschillende toetslagen (eenvoudig/gedetailleerd) en toetssporen (faalmechanismen) 'van grof' naar fijn een resultaat bepaald. Bij het assembleren van deze resultaten wordt volgens het assemblageprotocol het veiligheidsoordeel van een traject bepaald. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de oordelen per toets, per vak, per toetsspoor en per traject.

...