Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De beschikbaarheidseisen voor het WVP Waterveiligheidsportaal zullen in de realisatiefase nader moeten worden bepaald. Vooralsnog wordt in deze PSA uitgegaan van de beschikbaarheidseisen die gelden voor INSPIRE.

...