Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het project 'Informatievoorziening Nederlandse waterkeringen' moet op organisatieniveau bijdragen aan doelmatig waterbeheer. Hieronder wordt verstaan: "het vergroten van de kwaliteit van het beheer om de veiligheid te borgen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten door optimale samenwerking van waterpartners".
  Op projectniveau is deze doelstelling als volgt vertaald: "het mogelijk maken van ketensamenwerking door het beschikbaar stellen van elementaire, voor ketensamenwerking relevante, uniforme, vergelijkbare open data over waterkeringen, die tussen de samenwerkende partners wordt uitgewisseld". Hiervoor moeten met elkaar bindende afspraken worden gemaakt over de verdere uniformering van informatie en de realisatie van een gemeenschappelijke informatievoorziening.

Op basis van de doelstelling op organisatie- en projectniveau zijn de zogenoemde 'business requirements' geformuleerd. Deze beschrijven op hoog niveau wat de partners binnen de sector beogen en met het project willen bereiken. Voor de volgende aspecten zijn de requirements beschreven:

...