Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het doel van de PSA, oftewel het werken onder architectuur, is om ontwerpkeuzen in projecten te sturen. De PSA maakt concreet wat architectuur voor het project betekent. Daarbij richt de PSA zich op alle relevante aspecten van de verandering die het project realiseert in de context van de bestaande omgeving (zoals de organisatie, processen, systemen en technologie). De PSA bevat, de voor het project, relevante principes, beleidsrichtingen, standaarden en project specifieke kaders. De PSA ondersteunt besluitvorming met:

  • De analyse en beschrijving van de kaders en randvoorwaarden van het project die richting geven aan de te realiseren oplossing.
  • Een schets van de context en afbakening van de oplossing en de samenhang met bestaande en te realiseren generieke diensten en voorzieningen.
  • Een explicitering van de keuzes en impact daarvan t.a.v. de oplossing en verantwoorde onderbouwing van afwijkingen.
  • Sturing aan het ontwerp van de oplossing.

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) vormt de basis voor deze PSA. De NORA is een richting gevend en sturend instrument voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het bevat hiervoor kaders en bestaande afspraken. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen. De NORA is gebaseerd op onderstaand raamwerk.

Figuur 1  Architectuurraamwerk NORA

Het raamwerk kent drie architectuurlagen, te weten:

Naast de drie lagen worden drie kolommen onderscheiden:

  • Wie neemt actie: organisaties, informatieverwerkers (medewerkers en applicaties) en machines/computers.
  • Wat wordt geleverd: diensten, berichten, gegevens
  • Hoe gebeurt dit: processen, communicatie, integratie en netwerk


Daarnaast zijn er nog twee generieke aandachtsgebieden, te weten beveiliging en beheer. Deze hebben hun impact op alle drie architectuurlagen.
Deze PSA heeft alle gebieden van de NORA als aandachtsgebied. Dat wil zeggen dat alle architectuuraspecten voor het Waterveiligheidsportaal zijn beschouwd. Als verandergebied richt deze PSA zich op de informatiearchitectuur en technische architectuur. Met andere woorden, het Waterveiligheidsportaal richt zich niet op het veranderen van processen, diensten en producten en de organisatie in de sector.
De NORA is vertaald naar sectorspecifieke principes en beleidslijnen. In deze PSA zijn deze afgeleid van de referentiearchitecturen en enterprise-architecturen van de Rijksoverheid en de waterschappen. Voor deze PSA zijn de volgende 'NORA-dochters' en standaarden van toepassing:

Tot slot is deze PSA gebaseerd op organisatie specifieke beleidslijnen van Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat Enterprise Architectuur (REA)), de waterschappen (Delfland, Rijnland en Schieland) en het Informatiehuis Water.
De PSA wordt gedurende de looptijd van het project actueel gehouden en bij oplevering van het projectresultaat als documentatie meegeleverd. Ook tijdens de beheerfase behoudt de PSA zijn geldigheid en blijft het fungeren als kader voor eventuele aanpassingen.

Verder naar Uitgangspunten en afwegingen