Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Digitale Dijk Service Centrum (DDSC): kan door het verzamelen, analyseren en ontsluiten van sensordata inzicht geven in de toestand van een kering (monitoring). DDSC wordt hiermee voornamelijk gepositioneerd in het domein 'beheer en onderhoud'. De informatie kan door de beheerder mogelijk worden gebruikt voor de beoordeling. In de verdere uitwisseling voor het beoordelings- en programmeerproces speelt DDSC (momenteel) echter geen rol. De prioritering en programmering in het kader van het HWBP wordt gebaseerd op de beoordelingsresultaten (van het WTIWBI).
  • Digitale Delta: is een platform waar zoveel mogelijk gegevens ten aanzien van waterbeheer ontsloten worden. Digitale Delta richt zich niet specifiek op het beoordelings- en programmeerproces. Vanuit het WVP kunnen in de toekomst mogelijk wel gegevens via de Digitale Delta worden ontsloten.
  • Module Evacuatie Grote Overstromingen (MEGO): geeft inzicht in de overstromingsrisico's en hoe de burger, bedrijven en professionals zich daar het beste op kunnen voorbereiden en naar kunnen handelen. Dit valt niet binnen de huidige scope van het WVP.
  • Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION): toegespitst op de informatie over de ligging en aard van leidingen in de ondergrond kan een directe relatie hebben met waterveiligheid. Maar dit is geen onderdeel van het beoordelingsproces, aangezien de keringbeheerder niet (de kwaliteit van) de leidingen beheert.
  • Ruimte voor de Rivieren: is een samenwerkingsprogramma van 19 partijen dat geen relatie heeft met de versterkingsprojecten die worden gefinancierd door het HWBP. In het WVP worden alleen de projecten opgenomen die door HWBP worden gefinancierd.

Verder naar OplossingRandvoorwaarden