Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om de scope van het Waterveiligheidsportaal 'behapbaar' te houden ligt de prioriteit tot 2017 nadrukkelijk bij het ontsluiten van informatie rond de wettelijke beoordeling (ondersteund door het WBI) en de prioritering en programmering in kader van het HWBP. Dit vanwege de grote veranderingen in het beleid op deze terreinen en omdat de informatievoorziening juist hier op de korte termijn – in nauwe samenwerking met het WBI – meerwaarde kan bieden. Het gaat hierbij onder andere om herleidbare beoordelingsresultaten ten behoeve van het opstellen van een landelijke rapportage en het programmeren van verbetermaatregelen. Voor het programmeren van verbetermaatregelen is aanvullende aanmeld- en projectinformatie nodig.

Na 2017 zal de scope van het WVP geleidelijk worden verbreed naar de zorgplicht en, het beheer en onderhoud en regionale waterkeringen. Bij de opzet van het WVP is rekening gehouden met schaalbaarheid en uitbreidbaarheid, onder andere door data en functionaliteit te ontvlechten en te streven naar maximale inzet van generieke en herbruikbare bouwstenen.

Met het WVP wordt niet beoogd om de processen van beheerders te reorganiseren. Het WVP helpt beheerders wel om de informatiestromen, in eerste instantie voor het beoordelen en programmeren, in te richten en (verder) te organiseren.

Verder naar Oplossing