Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De keringbeheerder ziet in het conformiteitsproces-scherm dat ILT akkoord heeft gegeven en dat de beoordelingsgegevens definitief kunnen worden ingediend bij ILT.


Als gekozen wordt voor 'Definitief maken' dan opent het scherm waarin de keringbeheerder de definitieve bestuurlijke rapportage aan de set met beoordelingsgegevens kan worden toegevoegd. De complete set wordt definitief aan ILT aangeboden.

Let op!

Gaat u een document uploaden? Zorg ervoor dat er géén persoonsgegevens in uw document staan!

Uw document is na het uploaden publiek toegankelijk. Daarbij is publicatie van persoonsgegevens niet toegestaan.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: naam, e-mailadres, handtekening, telefoonnummer, etc.

Staan er wel persoonsgegevens in uw document? Maak ze dan onleesbaar of vervang ze door algemene bedrijfsgegevens (bijv. servicedesk@organisatie.nl).

 Verder naar ILT maakt conform WBI