Deze werkinstructie is voor het beoordelingsproces binnen het waterveiligheidsportaal (WVP). Binnen dit proces wisselen de keringbeheerder en ILT onderling gegevens uit om de beoordeling te kunnen afronden 'conform WBI'.

Conformiteitsproces van de beoordeling in WVP
Het proces in het Waterveiligheidsportaal van het aanbieden van de beoordelingsgegevens door de keringbeheerder aan ILT en het opvoeren van een reactie door ILT wordt het conformiteitsproces genoemd. Het proces eindigt formeel als ILT oordeelt dat de beoordeling 'conform WBI' is uitgevoerd. Het conformiteitsproces in het WVP volgt het proces welke in het 'Draaiboek Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans' is beschreven. 


 
1. Concept beoordelingsgegevens invoeren door keringbeheerder
De keringbeheerder biedt de concept beoordelingsgegevens van een dijktraject aan de ILT aan, door deze op te voeren in het WVP.

2. Reactie van ILT
ILT ziet dat de keringbeheerder de conceptgegevens heeft ingevoerd en kan deze downloaden en beoordelen. ILT kan via het WVP een reactie op de gegevens geven, waarbij aangegeven kan worden of de gegevens definitief gemaakt kunnen worden of dat er nog iets aangepast moet worden.

3. Vervolgactie door keringbeheerder
De keringbeheerder ziet in het portaal dat er een reactie van het ILT is en kan deze bekijken. Als er nog aanpassingen moeten worden doorgevoerd dan kan de keringbeheerder opnieuw een set met concept beoordelingsgegevens invoeren (zie stap 1). Indien de gegevens definitief gemaakt mogen worden dan kan de beheerder een definitief beoordelingsrapportage toevoegen en de gegevens een laatste keer aan ILT aanbieden. 

4. ILT maakt conform WBI
ILT kan het definitieve beoordelingsrapport opvragen en geeft in het portaal aan dat de beoordeling 'conform WBI' is uitgevoerd. In het WVP wordt het betreffende traject als “beoordeling afgerond” weergegeven, maar het trajectoordeel wordt nog niet publiekelijk weergegeven.

5. Keringbeheerder geeft beoordelingsresultaat vrij
Na formele afronding van beoordelingsproces kan de keringbeheerder het beoordelingsresultaat vrijgeven voor publicatie binnen het WVP. Hiermee is de beoordeling afgerond. Het "vrijgeven" houdt in:

  • Het beschikbaar stellen van de beoordelingsresultaten (traject-, toetsspoor- en vakniveau) in landelijke kaartbeelden;

  • Het beschikbaar stellen van deze data als Open Data service (WFS);

  • Het beschikbaar stellen van de bestuurlijke rapportage t.b.v. ontsluiting via het WVP.

In de bovenstaande procesplaat is stap 1 in twee statussen weergegeven; Concept ingediend en Concept opnieuw ingediend. Dit is gedaan omdat elke keringbeheerder een conformiteitsproces kan starten door concept beoordelingsgegevens voor een dijktraject in te dienen. Maar als er eenmaal concept beoordelingsgegevens aan ILT zijn aangeboden en er opnieuw concept beoordelingsgegevens moeten worden ingediend, binnen het lopende conformiteitsproces, dan kan dit alleen door de keringbeheerder die initieel de concept gegevens heeft ingediend. Dit om er voor te zorgen dat het conformiteitsproces eenduidig doorlopen kan worden.

Conformiteitsproces delen met andere keringbeheerder
Een traject kan onder de verantwoordelijkheid van meerdere keringbeheerders vallen. In onderling overleg voert een van de beheerders de beoordeling van het traject in. Andere keringbeheerders zien dit traject niet tenzij de keringbeheerder die het traject bij ILT aanbiedt het conformiteitsproces voor het traject deelt met andere organisaties.

Landelijk veiligheidsbeeld - Beoordeling
De status van het conformiteitsproces en het veiligheidsoordeel van de beoordelingen, die in het WVP worden opgevoerd, worden in het publieke gedeelte van het portaal gepubliceerd.

 Verder naar Concept beoordelingsgegevens invoeren door keringbeheerder

  • No labels