In deze paragraaf zijn de belangrijkste architectuur uitgangspunten voor het WVP beschreven. Deze zijn gebaseerd op bestaande architectuurprincipes (van de NORA).
Het WVP wordt hét portaal voor uitwisseling van data tussen ketenpartners in de waterveiligheid sector ('no wrong door'). Buiten de sector wordt de data op basis van het principe van 'open data' beschikbaar gesteld, tenzij:

  • Er sprake is van (onaanvaardbare) financiële of juridische risico's, zoals bijvoorbeeld geldt voor de financiële gegevens in kader van het HWBP;
  • Gegevens niet zijn goedgekeurd (door de bronhouder of toezichthouder), zoals bijvoorbeeld geldt bij het rijksoordeel (ILT) in kader van de beoordelingsresultaten.

Bij de realisatie van het WVP kiezen we voor een gefaseerde aanpak (groot denken klein beginnen). Het WVP richt zich in eerste instantie op het normeren, beoordelen, prioriteren/programmeren en versterken van primaire waterkeringen. In een volgende fase kan het WVP worden uitgebreid met thema's als zorgplicht, beheer en onderhoud en regionale keringen.
Om een gefaseerde ontwikkeling van het WVP mogelijk te maken is het WVP schaalbaar en flexibel opgezet.
Het WVP wordt daarom opzet op basis van compacte generieke bouwstenen. De bouwstenen van het WVP zijn herbruikbaar en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande bouwstenen binnen en buiten de sector, zoals de basisregistraties, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) en het Waterkwaliteitsportaal (WKP).
Schaalbaarheid en flexibiliteit uit zich daarnaast ook in ontvlechten.
Ontvlechten levert flexibiliteit en eenvoud op. Flexibiliteit ontstaat door het:

  • ontvlechten van processen en loketten: dezelfde dienst wordt in meerdere loketten gebruikt (bv. voor het presenteren van topografische basisgegevens);
  • ontvlechten van applicaties en processen: dezelfde functionaliteit (bv. voor rapportage) kan door meerdere processen worden gebruikt);
  • ontvlechten van gegevensverzamelingen en applicaties.


In de praktijk zal de flexibiliteit toenemen, naarmate deze ontvlechting meer gestalte krijgt. De flexibiliteit uit zich in de mogelijkheid om applicaties van verschillende makelij en verschillende leveranciers te koppelen (via een zogenaamde servicebus) en zich te laten gedragen als één applicatie. Dit reduceert leveranciersafhankelijkheid. Immers, een leverancier dient "ontkoppelde waar" te leveren die zich gemakkelijk op de ontkoppelde gegevensverzamelingen en ontkoppelde processen laat voegen.
De eenvoud neemt toe doordat dubbele functionaliteit wordt geminimaliseerd (één ding in één doos) en doordat elke applicatie nog maar één koppeling heeft (webservices).
Een voorbeeld van deze ontvlechting in het WVP is het gebruik van dezelfde gegevens van de ligging van de kering voor zowel het presenteren van de beoordelingsresultaten als de aanmelding van keringen bij het HWBP.
Ten aanzien van de gegevens die via het WVP (centraal) worden ontsloten kiezen we voor beheer bij de bron. Gegevens die via het WVP worden ontsloten zijn afkomstig van de verschillende bronhouders in de sector en worden door deze bronhouders (in één of meerdere bronsystemen) beheerd. Dit houdt in dat in het WVP geen gegevens worden beheerd die al elders door een bronhouder worden beheerd. De kern van het WVP bestaat uit het uitwisselen en bij elkaar brengen van gegevens van bronhouders met een algemeen belang en deze gegevens als een landelijk beeld (onder ander in de vorm van standaard rapportages en kaartbeelden) centraal te ontsluiten. Bij vermeende onjuistheid van aan het WVP aangeleverde gegevens wordt een terugmelding gedaan aan de bronhouder. Deze zorgt (zo nodig) voor herstel en een nieuwe levering.
Via het WVP worden 'bewerkte' gegevens ontsloten. Dit geldt met name voor de beoordelingsresultaten, waarbij schematisaties worden gemaakt en verschillende berekeningen worden uitgevoerd. De beoordelingsresultaten moeten *herleidbaar zijn tot de bron*Voor (volledige) herleidbaarheid is ook transparantie veresit t.a.v. de toegepaste 'business rules' (zoals schematiseringsregels, rekenregels, assemblageregels etc.) -> 'glass box'. Dit houdt in ieder geval in dat:

  • het samengestelde veiligheidsoordeel na assemblage van de veiligheidsoordelen voor de verschillende faalmechanismen) kan worden herleid tot het veiligheidsoordeel per faalmechanisme (berekende kans);
  • het veiligheidsoordeel per faalmechanisme kan worden herleid tot (voor de beoordeliing gebruikte) geschematiseerde gegevens voor hoogte, bekledingsconstructies en ondergrond en modelinvoer;
  • geschematiseerde gegevens kunnen worden herleid tot (voor de beoordeling gebruikte) veldgegevens (metingen/waarnemingen).

Voor de herleidbaarheid is het van belang dat van bepaalde gegevens historie wordt bijgehouden. Hiervoor voorziet het WVP in versiebeheer.
Informatie wordt via het WVP zoveel mogelijk locatiegewijs ontsloten op basis van het principe 'verbindt informatie met locatie'. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontsluiten van beoordelingsresultaten en versterkingsprojecten (HWBP). Hierdoor kunnen gegevens 'via de kaart' (viewer) worden aangeboden.

Verder naar Systeem context

  • No labels