De systeem context positioneert het WVP als 'black box' en geeft inzicht in de relaties met actoren in de omgeving en de gegevensstromen tussen deze actoren en het WVP. De systeem context is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Figuur 2  Systeemcontext Waterveiligheidsportaal


Voor de uitwisseling en het meervoudig (her)gebruik van informatie en rapportage(verplichtingen) wordt een Waterveiligheidsportaal (WVP) gerealiseerd. Dit portaal zorgt ervoor dat de gegevens benodigd voor de beoordelings- en programmeerproces efficiënt en eenduidig kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende betrokken actoren.
Het portaal richt zich hierbij op de volgende aspecten:

 • Nationale basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW): verzamelen, valideren, assembleren en ontsluiten van referentiegegevens van de primaire keringen (keringbeheerder) en normen (DGRW). Meer specifiek gaat het om:
  • Veiligheidsnormen (dijktrajecten);
  • Hydraulische belastingen (hydraulische parameters gekoppeld aan locaties);
  • Ligging van de primaire waterkeringen (referentielijnen en punten).
 • Veiligheidsbeoordeling (primaire) keringen: beschikbaar stellen en ontsluiten/rapporteren van (herleidbare) beoordelingsresultaten/oordelen inclusief rijksoordeel t.b.v. de beheerder en landelijke partijen (ILT, DGRW en HWBP).
 • Prioriteren en programmeren: aanmelden van te versterken (primaire) keringen, programmaoverzicht HWBP.
 • Versterken: rapportage van de status/voortgang van versterkingsmaatregelen (projecten).


Gegevens uit de basisregistraties worden (vooralsnog) niet ontsloten via het WVP. De gegevens die de keringbeheerder voor zijn processen nodig heeft uit deze registraties, worden in het WVP, wanneer dat nodig is, alleen op datasetniveau beschreven.
De Aquo Objecten Catalogus (OC) en Aquo Domeintabellen Services (DS) worden door het WVP gebruikt voor de validatie van de aangeleverde gegevens, zodat deze eenduidig uitgewisseld kunnen worden. PDOK wordt in het WVP gebruikt voor het afbeelden van kaartlagen als 'onderlegger' (bv. voor topografie). De Centrale Distributie Laag (CDL) is een ontwikkeling van waterschappen in samenwerking met Het Waterschapshuis. Via deze distributielaag kunnen waterschappen via één knooppunt data ontsluiten voor verschillende (wettelijke) doeleinden, voor verschillende belanghebbenden en naar verschillende loketten. Het WVP is één van de loketten die gegevens van de waterschappen vanuit de CDL kan ontsluiten.

Verder naar Ontwerpbeslissingen

 • No labels