Binnen het Waterveiligheidsportaal worden de onderstaande rollen onderscheiden. Iedere rol heeft specifieke functionaliteit binnen het Waterveiligheidsportaal. Iedere rol wordt specifiek toegewezen aan één of meerdere functionarissen binnen één organisatie. Het Informatiehuis Water voert het gebruikers- en functioneel beheer uit.


RolOrganisatieToelichting
HBWPProgrammadirectie HWBPFunctionaris verantwoordelijk voor de prioritering en programmering van versterkingsprojecten en het jaarlijks opstellen van het versterkingsprogramma. Functionaris kan o.a. prioriteringslijst opstellen en (concept) programma opvoeren in het WVP.
HWBP (alleen inzien)Programmadirectie HWBPFunctionaris binnen programmadirectie HWBP die “read only” inzicht heeft op producten behorende bij rol “HWBP”.
HWBP subsidiebehandelaarProgrammadirectie HWBPFunctionaris bij het HWBP die verantwoordelijk is voor het beoordelen van subsidieaanvragen.
ILTILTFunctionaris die het conformiteitsproces (in samenwerking met keringbeheerder) uitvoert met als doel een formeel akkoord (“beoordeling conform WBI”).
Keringbeheerder programmeur versterkingenKeringbeheerder (HWBP)Functionaris bij keringbeheerder die verantwoordelijk is voor het aanmelden van versterkingsprojecten bij het HWBP. Functionaris voert project in, vergezeld van planning (MIRT) inclusief indicatie kostenraming. Tevens voert deze het areaal (kering en kunstwerken) op in de vorm van een GIS bestand. Functionaris kan ook wijzigingen in de projectaanmelding doorvoeren.
Keringbeheerder toetserKeringbeheerder (Beoordeling)Functionaris die verantwoordelijk is voor het aanbieden van beoordelingsresultaten van trajecten van de eigen organisatie aan ILT (conformiteitstoets). De beoordeling zelf gebeurt met WBI en vindt hier voorafgaand plaats. Functionaris kan tevens een functionaris bij een andere keringbeheerdersorganisatie een kijkfunctie toewijzen. Dit in gevallen van één traject bij meerdere keringbeheerders.
Keringbeheerder subsidieaanvragerKeringbeheerder (HWBP)Functionaris bij keringbeheerder die verantwoordelijk is voor het aanvragen van subsidie voor versterkingsprojecten bij het HWBP.
Monitoring beoordelingDiverseFunctionaris heeft “read only” inzicht in de voortgang van het conformiteitsproces tussen keringbeheerders en ILT. Het betreft inzicht in de voortgang van alle dijktrajecten inclusief de uitgewisselde gegevens. 
IHW beheer NBPW IHWFunctionaris kan hiermee een Shapefile van het NBPW uploaden in het WVP. Het WVP verwerkt deze tot een WFS die wordt gepubliceerd en aangeboden aan het NGR. 
GebruikersbeheerIHWBetreft 1e lijns beheer (Servicedesk). Functionaris kan accounts aanmaken, wijzigingen of verwijderen. Voor het al dan niet verkrijgen van een account zijn procesafspraken gemaakt.
IHW functioneel beheerIHWBetreft 2e lijns beheer. Functionaris heeft dezelfde rechten als de rol gebruikersbeheer en kan daarnaast iedere gebruiker (rol) binnen het WVP “overnemen” voor ondersteuning en probleemanalyse.

Verder naar Architectuur

  • No labels