Het project 'Informatievoorziening Nederlandse waterkeringen' moet op organisatieniveau bijdragen aan doelmatig waterbeheer. Hieronder wordt verstaan: "het vergroten van de kwaliteit van het beheer om de veiligheid te borgen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten door optimale samenwerking van waterpartners".  Op projectniveau is deze doelstelling als volgt vertaald: "het mogelijk maken van ketensamenwerking door het beschikbaar stellen van elementaire, voor ketensamenwerking relevante, uniforme, vergelijkbare open data over waterkeringen, die tussen de samenwerkende partners wordt uitgewisseld". Hiervoor moeten met elkaar bindende afspraken worden gemaakt over de verdere uniformering van informatie en de realisatie van een gemeenschappelijke informatievoorziening.

Op basis van de doelstelling op organisatie- en projectniveau zijn de zogenoemde 'business requirements' geformuleerd. Deze beschrijven op hoog niveau wat de partners binnen de sector beogen en met het project willen bereiken. Voor de volgende aspecten zijn de requirements beschreven:

  • Actieve samenwerking tussen waterpartners
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Beleid open overheid (open data)
  • Verdere digitalisering en informatisering van de sector
  • Verbeteren kwaliteit van besluitvorming en dienstverlening
  • Vergroten van efficiency en kostenbesparing

Samenwerking

Door de gegevensstromen beter in te richten dient de output van het ene proces als input voor het vervolgproces. Hierdoor wordt dezelfde informatie in samenwerking hergebruikt, verrijkt en gedeeld. Gedeelde, uniforme data fungeert als vliegwiel voor de samenwerking tussen organisaties, maar ook binnen de eigen organisatie. Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid (actief bronhouderschap) van de ketenpartners op het gebied van informatie draagt bij aan een betere samenwerking.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Met het Waterveiligheidsportaal kunnen de keringbeheerders voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de Waterwet ten behoeve van het beoordelen en versterken van de primaire waterkeringen. Het waterveiligheidsportaal ondersteunt de landelijke partijen (DGRW, ILT en HWBP) bij de externe verantwoording van de Minister aan de Tweede Kamer in het kader van de Waterwet en het Nationaal waterplan.

Beleid open overheid (Transparantie)

Het Waterveiligheidsportaal draagt bij aan een transparante overheid door informatie over (primaire) waterkeringen voor iedereen conform het beleid "open overheid" beschikbaar te stellen. Er zijn duidelijk afspraken over de definitie, de uitwisseling en het beheer van basisinformatie over de primaire keringen.

Professionalisering informatievoorziening, betere besluitvorming en dienstverlening

Het waterveiligheidsportaal draagt bij aan de verdere professionalisering van de informatievoorziening in de sector. Data over de primaire waterkeringen wordt uitgebreid/verrijkt, gestructureerd Onder gestructureerd wordt hier verstaan: het verzamelen en opslaan van data in een gestructureerd formaat (bv. tabellen in een database), zodat data eenvoudig en snel kan worden doorzocht, geselecteerd, geanalyseerd en (in verschillende vormen) gepresenteerd. en geactualiseerd. Doordat de data herleidbaar is tot de bron neemt de kwaliteit toe. Anders gezegd, de gebruiker kan beter beoordelen wat de kwaliteit van de data is en of deze voor hem/haar bruikbaar is.
Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om (grote hoeveelheden) data steeds sneller en makkelijker te verwerken, analyseren en presenteren. Hierdoor krijgt de sector meer inzicht in de actuele toestand, dynamiek en toekomstige ontwikkeling (prognose). Op basis hiervan kunnen betere en toekomstgerichte beslissingen worden genomen en kan de dienstverlening worden verbeterd.

Efficiency en kostenbesparing

Het Waterveiligheidsportaal draagt bij aan een efficiënte overheid en kostenbesparing. Dit wordt gerealiseerd door informatie doelmatig te beheren, de uitwisseling van informatie te standaardiseren en automatiseren en elementaire (relevante) informatie eenmalig beschikbaar te stellen en meervoudig te gebruiken. Doordat de partners in de sector beschikken over goede informatie kunnen de processen van (op termijn) alle ketenpartners efficiënter worden uitgevoerd.

Verder naar Producten en diensten

  • No labels