Voor de realisatie van het WVP zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

  • Draagvlak bij alle betrokken partijen om te participeren in een gemeenschappelijke informatievoorziening voor de Nederlandse waterkeringen (Waterveiligheidsportaal);
  • Beschikbaarheid van het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WTIWBI) en een beschrijving van de op te leveren tussen- en eindproducten van het beoordelingsproces (zoals schematisaties, logboeken en de beoordelingsresultaten);
  • Standaarden voor eenduidige interpretatie en uitwisseling van gegevens (Aquo-Waterveiligheid);
  • Duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden op het vlak van data en processen (bronhouderschap) Hiervoor zal in samenwerking met de ketenpartners een dataprotocol worden uitgewerkt.;
  • De gegevenshuishouding van keringbeheerders is 'op orde', zodat de gevraagde gegevens op uniforme wijze kunnen worden aangeleverd.
  • No labels