Het werkveld primaire waterkeringen is beschreven middels de volgende 3 cycli:


Elk van de drie cycli kent specifieke processen die interactie met elkaar hebben en waarbij informatie wordt gedeeld en uitgewisseld. Het betreft (per cyclus) de volgende processen:

 1. Normering
  • Uitvoeren van beleidsstudies
  • Bepalen van de (nieuwe) normen
 2. Beoordelen en versterken
  • Wettelijke beoordeling op veiligheid
  • Programmeren en ramen van (potentiële) versterkingsprojecten
  • Uitvoeren van versterkingsprojecten (inclusief in beheer nemen)
 3. In stand houden
  • Inspecteren van de (primaire) waterkeringen
  • Programmeren en uitvoeren vast en variabel onderhoud
  • Vergunningverlening en handhaving
  • Calamiteitenzorg

Zoals aangegeven bij de afbakening (paragraaf 0) richt het Waterveiligheidsportaal zich in eerste instantie op de cyclus 'Beoordelen en versterken' (WTIWBI en HWBP). Voor de processen binnen deze cyclus is een nadere informatieanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de processen in deze paragraaf van de PSA beknopt beschreven.
Binnen de cyclus 'Beoordelen en versterken' zijn de volgende processen te onderscheiden:

 1. Wettelijke beoordeling op veiligheid
 2. Hoogwaterbeschermingsprogramma (prioriteren en programmeren)
 3. Versterken

Normeren

De cyclus 'Normeren' is geen onderdeel van het Waterveiligheidsportaal, maar het resultaat van het normeringsproces is belangrijke input voor het beoordelingsproces: de vastgestelde norm waaraan de keringen wordt beoordeeld. De veiligheidsnormering (dijktrajecten) wordt opgenomen in het Waterveiligheidsportaal, en zal hiervanuit ook te raadplegen zijn. DGRW is hiervoor (als bronhouder) verantwoordelijk.

Wettelijke beoordeling op veiligheid

In onderstaande figuur is het proces voor de wettelijke beoordeling op veiligheid op hoofdlijnen weergegeven.

Figuur 4  Beoordelingsproces (schematisch)


In het proces worden achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen:

 1. Verzamelen (meet)gegevens:
  De gegevens die nodig zijn voor de beoordeling (WTIWBI parameterlijst) worden door de keringbeheerder verzameld (uit het beheerregister). Eventueel worden aanvullende gegevens ingewonnen.
 2. Schematiseren:
  Op basis van de verzamelde gegevens worden schematisaties gemaakt (met b.v. D-Soil Model, i.i.g. buiten het WVP). Bij het schematiseren worden de veld- en laboratoriumgegevens geïnterpreteerd, (statistisch) bewerkt en/of gecombineerd. Uit de geschematiseerde gegevens worden de modelinvoerparameters bepaald, en de invoer zijn voor de eigenlijke modelberekeningen
 3. Beoordelen (rekenen):
  Met behulp van het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTIWBI) worden de keringen getoetst. Hierbij wordt voor verschillende faalmechanismen en voor de faalmechanismen gecombineerd een faalkans bepaald met behulp van modellen(deterministisch/semi-probabilistisch/probabilistisch). Deze kans wordt vergeleken met de norm en resulteert in een toetsoordeel (wederom per faalmechanisme en voor de faalmechanismen gecombineerd).
 4. Beoordelen:
  De beoordelingsresultaten worden ten eerste door het bestuur van de keringbeheerder beoordeeld (zogenaamde 'bestuurdersoordeel') en gefiatteerd. Vervolgens worden de beoordelingsresultaten met het bestuurdersoordeel ter beoordeling aangeboden aan de ILT (formeel: aan de Minister). De ILT beoordeelt de beoordelingsresultaten zowel op proces als inhoud (hoe is het beoordelingsresultaat tot stand gekomen en op basis van welke gegevens is de beoordeling uitgevoerd). Herleidbaarheid van zowel het proces als de gegevens is hierbij een belangrijk aspect. ILT geeft op basis van de beoordeling een rijksoordeel af.
 5. Rapporteren:
  Nadat de beoordelingsresultaten zijn voorzien van het rijksoordeel worden deze door de ILT gerapporteerd aan de Minister. DGRW verwerkt de beoordelingsresultaten in een landelijke rapportage voor de Minister en Tweede Kamer.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (prioriteren en programmeren)

In onderstaande figuur is het proces voor het prioriteren en programmeren van de versterkingsprojecten, in het kader van het HWBP, op hoofdlijnen weergegeven.

Figuur 5  Programmeerproces van versterkingsprojecten(schematisch)


In het proces worden achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen:

 1. Aanmelden versterkingsprojecten: HWBP doet periodiek (momenteel jaarlijks) een verzoek aan alle beheerders van primaire waterkeringen om nieuwe (of gewijzigde) versterkingsprojecten aan te melden voor de komende 6 tot 12 jaar.
 2. Beoordelen aanmelding: De aanvraag wordt door HWBP gecontroleerd, waarbij (onder andere op basis van de beoordelingsresultaten en aangemelde projecten in voorgaande jaren) wordt gekeken of de aangemelde projecten in aanmerking komen voor subsidieVan de aanmeldingen wordt een groslijst gemaakt. Deze wordt ter kennisgeving teruggekoppeld aan de keringbeheerders. De groslijst wordt vertaald naar een areaallijst (shapefile), waarop alle goedgekeurde versterkingsprojecten zijn vermeld.
 3. Nadat de aanmelding door HWBP is goedgekeurd wordt de keringbeheerder verzocht om aanvullende gegevens aan te leveren ten behoeve van de prioritering (kansklasse, hoogtegeometrie en ontwerpparameters).
 4. Op basis van de gegevens die bij de aanmelding zijn verstrekt bepaalt HWBP voor het versterkingsproject de prioriteit en kosten.
 5. Op basis van de prioriteit en kosten wordt het hoogwaterbeschermingsprogramma opgesteld en vastgesteld.

Versterken

Door HWBP wordt ongeveer 4 keer per jaar de voortgang van de uitvoering van de ver-sterkingsprojecten opgevraagd bij de keringbeheerders. Dit geeft, in combinatie met de beoordelingsresultaten, een landelijk inzicht in de 'actuele' waterveiligheid. De voortgang wordt via DGRW gerapporteerd aan de Minister en Tweede Kamer.

Verder naar Organisatie


 • No labels