In deze paragraaf wordt de oplossing (het Waterveiligheidsportaal) op hoofdlijnen beschreven. De oplossing is in het vervolg van deze PSA nader beschreven.

Het Waterveiligheidsportaal maakt het mogelijk om:

 1. Op elk moment een landelijk beeld te geven in de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen op basis van de wettelijke beoordeling. De beoordelingsresultaten worden herleidbaar tot de brondata ontsloten door de gebruikte schematisaties, (beschrijving van de) gebruikte brondata en procesinformatie landelijk te ontsluiten. Zowel de vigerende toestand als de eerder bepaalde toestand worden via versiebeheer ontsloten en kunnen worden vergeleken (versiebeheer).
 2. Vast te stellen of het veiligheidsoordeel van de beheerder conform het WBI is bepaald en daarbij te voorzien van procesinformatie en een conformiteitscheck (ILT).
 3. Op basis van de veiligheidsoordelen waterkeringen die niet voldoen aan de norm (als versterkingsproject) aan te melden bij het HWBP.
 4. De prioritering / programmering van in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen waterkeringen als landelijk beeld te ontsluiten.
 5. De voortgang van versterkingsprojecten (in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma) als landelijk beeld te ontsluiten.
 6. Op basis van de veiligheidsbeoordeling en het hoogwaterbeschermingsprogramma informatie te leveren voor het landelijk veiligheidsbeeld ten behoeve van rapportage aan de Minister en 2e kamer.


 Gezien de reikwijdte en afbakening richt het WVP zich in eerste instantie op ketenpartners die direct betrokken zijn bij het beoordelen en programmeren van de primaire waterkeringen. Dit zijn:

 • Keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat): willen eenvoudig en efficiënt kunnen voldoen aan (verplichte) informatieleveringen in het kader van de 12-jaarlijkse veiligheidsbeoordeling en het hoogwaterbeschermingsprogramma;
 • ILT: heeft als toezichthouder op de veiligheidsbeoordeling (conformiteitscheck) behoefte aan de beschikbaarheid van (herleidbare) beoordelingsresultaten van de keringbeheerders De herleidbaarheid van toetsresultaten is de verantwoordelijkheid van de keringbeheerder die daarin (deels) wordt gefaciliteerd door het WBI. Het WVP richt zich op het (eenduidig en uniform) ontsluiten van (geassembleerde) herleidbare toetsresultaten via 1 portaal.;
 • HWBP: prioriteert en programmeert te versterken primaire keringen die in het kader van het HWBP zijn aangemeld (subsidievraag) op basis van de beoordelingsresultaten en aanmeldgegevens van de keringbeheerder voor het hoogwaterbeschermingsprogramma;
 • DGRW (Ministerie van IenM): heeft behoefte aan rapportages i.r.t. het beoordelen en versterken van de primaire keringen ten behoeve van beleidstoetsing en –evaluatie waterveiligheid (waaronder ook adviseren en informeren van de Minister en 2e kamer).


Bovenstaande impliceert dat:

 • Informatie voor het beoordelings- en versterkingsproces die door verschillende actoren moet worden gebruikt, eenvoudig en eenduidig kan worden uitgewisseld tussen de ketenpartners. Dit betekent dat gegevens gestandaardiseerd zijn, en dat de gegevens maar 1 keer aangeleverd hoeven te worden en via 1 portaal weer ontsloten worden.
 • Gegevens, (her)bruikbaar voor meerdere processen, beschikbaar worden gesteld voor meervoudig gebruik door ketenpartners en andere belanghebbenden; indien mogelijk als open data.
 • Procescontrole, zoals op herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten, en inzicht/overzicht van de voortgang van de processen zoveel mogelijk op landelijk niveau via 1 portaal wordt gefaciliteerd.
 • Standaard (landelijke) rapportages kunnen worden vervaardigd ten behoeve van:
  • Het beoordelings- en programmeerproces
  • Beleidstoetsing en –evaluatie i.r.t. de (nationale) waterveiligheid


Realisatie van het WVP heeft verschillende voordelen voor alle betrokken partijen in de sector en op alle niveaus van de organisatie:

 • Op bestuurlijk niveau verbetert de kwaliteit van de besluitvorming, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Aan de toestand van de keringen ligt vergelijkbare en actuele informatie ten grondslag. Deze informatie is zowel beschikbaar op regionaal niveau, als, voor zover relevant, op landelijk niveau. Hierdoor kunnen bestuurders betere afwegingen maken, bijvoorbeeld als het gaat om de prioritering van de versterkingsmaatregelen of het onderhoud. Beslissingen in de verschillende werkprocessen zijn steeds gebaseerd op dezelfde informatie.
 • Op operationeel niveau stelt de informatievoorziening beheerders in staat te anticiperen op de nieuwe rol die ontwikkelingen als de actieve zorgplicht van hen verlangt. De informatievoorziening ondersteunt hen om deze rol op een goede wijze in te vullen.
 • Met de realisatie van de doelstellingen wordt data niet langer enkel ad hoc gebruikt, met alle inefficiënties en inconsistenties die daarmee samenhangen. Data wordt eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt. Dat leidt tot een doelmatiger beheer (kostenbesparingen), zowel voor beheerders als voor andere partners uit de sector die van de data gebruik maken.
 • De beoogde informatievoorziening is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de waterpartners maar stimuleert deze samenwerking eveneens. Gedeelde, uniforme data fungeert als een vliegwiel voor samenwerking in de sector ten aanzien van alle werkprocessen.

Verder naar Omgeving

 • No labels