Open Databeleid

Wereldwijd worden allerlei initiatieven ontplooid  om overheidsdata open te maken voor gebruik door derden. Het ontwikkelen van Open Databeleid kan bijdragen aan hergebruik van overheidsinformatie. Op die manier kunnen andere partijen overheidsinformatie gebruiken als middel om nieuwe innovatieve producten en toepassingen te ontwikkelen.

Open Data is het principe dat data die de overheid inwint en gebruikt ten behoeve van de ondersteuning van eigen publieke taken gratis (dan wel tegen verwervingskosten) beschikbaar worden gesteld aan anderen. Door open standaarden te gebruiken voor de ontsluiting van data kan de informatie van verschillende organisaties met elkaar worden gedeeld. Daardoor kunnen onder andere landelijke informatiebeelden eenvoudig, eenduidig en efficiënt tot stand worden gebracht.

Voor meer informatie over Open Data bij de overheid zie: www.open-overheid.nl.

API strategie

Het implementeren van het Open Databeleid vraagt om technologie waarmee data op een betrouwbare en schaalbare manier kan worden ontsloten bij de bron. Dat kan met Application Programming Interfaces (APIs). De Nederlandse overheid werkt hiervoor een API strategie uit. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs en data-specialisten. Een API dient als interface tussen verschillende softwareprogramma's. Het zorgt ervoor dat een applicatie automatisch toegang krijgt tot bepaalde informatie en/of functionaliteiten.

Landelijk veiligheidsbeeld APIs

Via het Waterveiligheidsportaal wordt informatie uitgewisseld tussen ketenpartners over het toetsen, beoordelen en versterken van de primaire keringen. Op basis daarvan worden verschillende landelijke informatiebeelden beschikbaar gesteld onder de noemer van het “Landelijk veiligheidsbeeld”. De data die wordt gebruikt voor het samenstellen van deze informatiebeelden is als Open Data beschikbaar via APIs. De volgende APIs zijn momenteel beschikbaar:

Nationale Bestand Primaire Waterkeringen (NBPW)

  • Landelijk overzicht van de ligging van de primaire waterkeringen
  • Normering van de kering

Toets- en veiligheidsoordelen (assemblageresultaten) van het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI):

  • Toetsoordeel per toetsspoor op vak niveau.
  • Toetsoordeel per toetsspoor op traject niveau
  • Veiligheidsoordeel op traject niveau
  • Veiligheidsoordeel op “deelvak” niveau (ruimtelijke duiding)

Niet van alle dijktrajecten zijn de resultaten in deze vorm beschikbaar. Alleen van de dijktrajecten die zijn beoordeeld met de Riskeerversie vanaf november 2018 zijn de resultaten in gestructureerde vorm beschikbaar.

Actuele projectinformatie van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP):

  • Projectareaal (dijkvakken en kunstwerken) van de projecten in het definitieve programma
  • Projectareaal (dijkvakken en kunstwerken) van de projecten waarvoor subsidie is verleend
  • Actuele projectinformatie van de projecten op basis van het programma en subsidieverlening: scope van het areaal, planning/fasering op basis van MIRT, begrote kosten en verleende subsidie (De beschikbare gegevens over fasering, planning en kosten van versterkingsprojecten zijn middels een login afgeschermd en op te vragen met een REST API)

Bovenstaande data is als webservices beschikbaar op basis van Open standaarden. De volgende standaarden voor services zijn toegepast: Web Mapping Service (WMS), Web Feature Service (WFS) en OpenAPI Specification (REST API). Deze services zijn gepubliceerd op het Nationaal Georegister (NGR) en in het Dataregister van de Nederlandse Overheid. Op de landingspagina van het WVP staan de URL’s naar de datasets die zijn gepubliceerd in dit register (zie onder). Deze gegevens kunnen in een eigen (GIS-)systeem worden verwerkt.


  • No labels