In deze paragraaf zijn de (belangrijkste) ontwerpbeslissingen voor het WVP benoemd. Deze zijn gebaseerd op alternatieven die voor een aantal relevante aspecten zijn beschouwd. De volgende alternatieven zijn beschouwd, waarbij de ontwerpkeuzen vet zijn gedrukt:

 1. Scenario's beoordelingsinstrumentarium (WTIWBI):
  • Beoordelingsinstrumentarium (volledig) buiten het portaal: de functionaliteit voor het uitvoeren van de veiligheidsbeoordeling, inclusief de rapportagefunctionaliteit ter ondersteuning van het beoordelingsproces wordt buiten de voorziening gerealiseerd.
  • Beoordelingsinstrumentarium deels binnen het portaal: het modelinstrumentarium wordt in dit scenario buiten het 'Waterveiligheidsportaal' geplaatst. De rapportagefunctionaliteit t.b.v. zowel het beoordelingsproces (op het niveau van de beheerder) als de landelijke rapportage (aan ILT en DGRW) wordt binnen de voorziening gerealiseerd.
  • Alle functionaliteit binnen het portaal: zowel het modelinstrumentarium als de rapportagefunctionaliteit wordt gerealiseerd binnen de voorziening.
 2. Scenario's herleidbaarheid beoordelingsresultaten:
  • Alleen beoordelingsresultaten (berekende norm en veiligheidsoordeel) beschikbaar via het portaal (herleidbaarheid via de keringbeheerder): in de voorziening worden alleen de resultaten van het beoordelingsproces beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de beoordelingsresultaten, via de voorziening niet herleidbaar zijn tot de schematisaties ('expert judgement') en de veldgegevens die voor de beoordeling zijn gebruikt. Herleidbaarheid loopt volledig via de keringbeheerder (c.q. het beoordelingsinstrumentarium).
  • Beoordelingsresultaten + schematisaties beschikbaar via de voorziening + beschrijving van voor de beoordeling gebruikte set veldgegevens(in een logboek).De veldgegevens (brondata) zelf worden niet via het portaal ontsloten en blijven binnen het domein van de keringbeheerder. De voorziening is schaalbaar en uitbreidbaar.
  • Beoordelingsresultaten + schematisaties + brongegevens beschikbaar via de voorziening
 3. Scenario's versiebeheer / historiciteit (beoordelingsresultaten):
  • Geen versiebeheer/historie: alleen actuele (de laatste) beoordelingsresultaten kunnen worden geraadpleegd. Historie loopt volledig via de beheerder (c.q. beoordelingsinstrumentarium)
  • Versiebeheer binnen de voorziening: actuele en 'historische' beoordelingsresultaten zijn raadpleegbaar via de voorziening (voor bv. ILT kan daarmee terug worden gekeken naar 'de vorige' beoordelingsresultaten).
 4. Scenario's uitbreiden Nationale basisbestanden:
  • Geen uitbreiding op huidige Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen; alleen de ligging en type van de primaire keringen is opnemen in de basisbestanden.
  • Naast de ligging van de primaire waterkeringen ook norm (dijktrajecten en hydraulische belastingen) opnemen in de basisbestanden.
 5. Scenario's geotechnische gegevens:
  • Geotechnische gegevens (ten behoeve van de beoordeling) worden beschikbaar gesteld via het WVP.
  • Geotechnische gegevens (ten behoeve van de beoordeling) worden beschikbaar gesteld via de BRO (en eventueel aanvullende landelijke registraties) De BRO zal gegevens bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw. Voor de toetsing zijn aanvullende (geotechnische) grondeigenschappen. Deze aanvullende gegevens zullen mogelijk worden toegevoegd aan de BRO of worden opgenomen in een andere landelijke gegevensverzameling..


Aan genoemde ontwerpbeslissingen liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • Het WTIWBI wordt ontwikkeld als lokaal instrumentarium (draait op de ICT-omgeving van de keringbeheerder) en is niet webgebaseerd. Het ligt daarom nu niet voor de hand om het beoordelingsinstrumentarium te integreren in het WVP als centrale webgebaseerde voorziening;
 • Omdat er naar verwachting veel overlap is in de rapportagefunctionaliteit voor de beheerder (WTIWBI) en landelijke rapportages (ILT / DGRW) heeft het de voorkeur om de rapportagefunctie eenmalig te realiseren en wel als onderdeel van de informatievoorziening Nederlandse waterkeringen. Ook uniformiteit in rapportagevorm is een criterium;
 • Voor de informatievoorziening Nederlandse waterkeringen geldt het principe 'beheer bij de bron'. Data die al elders (in een ander bronsysteem) wordt beheerd, wordt niet beheerd in het WVP. Ten behoeve van landelijke rapportages zal een deel van de gegevens (de referentiegegevens) mogelijkcentraal worden opgeslagen en ontsloten, tenzij deze als services worden aangeboden.
 • Ten aanzien van het beoordelingsproces heeft het meerwaarde om de beoordelingsresultaten en de schematisaties die daaraan ten grondslag liggen binnen een centrale omgeving te ontsluiten. Reden hiervoor is het meervoudig gebruik en hergebruik van schematisaties voor de beoordeling, maar ook de processen ontwerpen en vergunningverlening. De huidige beheersystemen (o.a. AIR, DAMO Keringen) zijn niet ingericht op de opslag en ontsluiting van schematisaties. Schematisaties zijn eenduidig beschreven (binnen Ringtoets of D-Soil Model).
 • De gegevens waarop de schematisaties zijn gebaseerd ("veldgegevens") maken geen onderdeel uit van de centrale voorziening. De totstandkoming van de schematisaties is een iteratief proces waarbij 'expert judgement' een belangrijke rol speelt. Een proces dat bij de beheerder plaatsvindt. Herleidbaarheid bij deze stap wordt middels het logboek gerealiseerd. Daarin moet in elk geval beschreven zijn uit welke gegevens de schematisaties zijn opgebouwd. Ook moeten de gemaakte schematiseringsbeslissingen benoemd en onderbouwd worden, zodanig dat de relatie met de gebruikte veldgegevens transparant blijft. Door standaardisatie en de modulaire opbouw op basis van bouwstenen kan de voorziening op termijn relatief eenvoudig worden uitgebreid met andere gegevens en functionaliteit.
 • Omdat het merendeel van de keringbeheerders geen voorziening heeft voor versiebeheer c.q. bewaren van historie voor digitale data kan deze functionaliteit eenmalig centraal worden gerealiseerd. Ook binnen het WTIWBI (Ringtoets) is geen versiebeheer mogelijk. Vooral voor het hergebruik van schematisaties Het hergebruik van schematisaties is onder meer gewenst voor het (toekomstig) ontwerpinstrumentarium en voor vergunningverlening. en beoordelingsresultaten biedt deze functionaliteit meerwaarde.
 • De normen (dijktrajecten en hydraulische belastingen) zijn van belang voor het beoordelingsproces en dienen tevens als input voor andere processen, zoals het ontwerpen en in stand houden van de keringen.

Verder naar Oplossingsarchitectuur

 • No labels