In deze paragraaf zijn de specifieke bedrijfskaders opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de NORA, WILMA, Enterprise architectuur RWS en de doelarchitectuur IHW. De volgende bedrijfskaders (afgeleide principes (AP)) zijn van toepassing en vertaald naar het project:

AP01

NORA, afgeleid principe

De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken.
Diensten voor het leveren/ontsluiten van elementaire (geo)data over de primaire keringen zijn herbruikbaar (losgekoppeld van functionaliteit).

AP02

NORA, afgeleid principe

De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
De resultaten van de verschillende stappen in de informatiestroom (aanleveren, valideren, bewerken/assembleren, presenteren) worden zoveel mogelijk aangeboden als separate diensten die los gebruikt kunnen worden.

AP03

NORA, afgeleid principe

De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet.
Het Waterveiligheidsportaal biedt 'unieke' diensten aan die nog niet elders zijn gerealiseerd. Binnen het Waterveiligheidsportaal worden bestaande diensten (zoals bijv. PDOK) zoveel mogelijk hergebruikt.

AP19

NORA, afgeleid principe

De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer.
De afnemers (keringbeheerders, DGRW, ILT en HWBP) worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de diensten van het Waterveiligheidsportaal. Gerealiseerde diensten worden tijdens de ontwikkeling getest door de afnemers. In de beheerfase worden diensten zo nodig (via wijzigingsbeheer) aangepast op basis van de behoefte van de afnemer.

AP20

NORA, afgeleid principe

De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
De afnemers worden geïdentificeerd. Er vindt actieve communicatie plaats vanuit IHW met de afnemers over de (verbetering van de) kwaliteit van de dienst op basis van de behoefte van de gebruiker.

AP22

NORA, afgeleid principe

No wrong door.
Het WVP is het informatieknooppunt voor de ketenpartners die direct betrokken zijn bij het beoordelen en versterken van de primaire waterkeringen. Vanuit bestaande portalen en loketten wordt voor de informatievoorziening rond deze processen zoveel mogelijk verwezen naar het WVP. Bestaande en/of toekomstige informatievoorzieningen (zoals voor de zorgplicht en regionale keringen) voor de sector worden aangesloten op het WVP.

AP23

NORA, afgeleid principe

De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
Vraagt om een machine – machine interface met behulp van berichtenverkeer (vraag-antwoord berichten of abonnementen)

AP26

NORA, afgeleid principe

De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik ervan.
Dit wordt mogelijk gemaakt door (een vorm van) logging op te nemen in het WVP rond de aanlevering en verwerking van data in het WVP.

AP27

NORA, afgeleid principe

Een verantwoordelijke organisatie.
Het Informatiehuis Water houdt toezicht op de kwaliteit van het WVP (data en functionaliteit) en faciliteert dataproviders (keringbeheerders, ILT, HWBP en DGRW) bij het maken van heldere afspraken t.a.v. standaarden en uitwisseling. Bij (vermeende) afwijkingen in de kwaliteit van data worden de dataproviders (via een terugmelding) op de hoogte gebracht en gevraagd om de data te corrigeren. Verstoringen of (nieuwe) wensen t.a.v. de functionaliteit worden door de afnemers van de dienst gemeld bij het Informatiehuis Water en (onder toezicht van het Informatiehuis Water afgehandeld.

AP28

NORA, afgeleid principe

Afspraken vastgelegd.
De leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria van het WVP worden, in samenspraak met de afnemers, vastgelegd een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Met dataproviders wordt een gegevenslevering overeenkomst (GLO of dataprotocol) afgesloten.

AP31

NORA, afgeleid principe

PDCA-cyclus in besturing kwaliteit.
De diensten van het WVP worden gefaseerd ontwikkeld. In de plan- en analysefase is de dienstverlening gedefinieerd. In de realisatiefase wordt een detailontwerp opgesteld en worden de diensten gerealiseerd en getest. In de beheerfase worden dienstverlening (voortdurend) geëvalueerd en zo nodig (periodiek) verbeterd (wijzigingsbeheer).

Verder naar Requirements

  • No labels