In deze paragraaf zijn de gegevensverzamelingen (informatieobjecten) beschreven. De gegevensverzamelingen in het WVP richten zich op voor de sector relevante gemeenschappelijk gegevens met een algemeen belang.

Figuur 7  Informatie-objecten WVP


Binnen de gegevensverzameling wordt onderscheid gemaakt in basisgegevens, kerngegevens, processpecifieke gegevens en de metadata over deze gegevens.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de informatie-objecten, inclusief een nadere toelichting/beschrijving.

Informatie-objectTypeOmschrijving
1

Veiligheidsnorm (dijktraject)

Gestructureerde data (geo)

Ligging van de dijktrajecten, dijktrajectnummers, naam en veiligheidsnorm (overstromingskans)

2

Hydraulische belastingen

Gestructureerde data (geo)

Uitgeoefende in- en uitwendige krachten op een waterkering, uitgedrukt in een fysische grootheid

3

Ligging primaire waterkering

Gestructureerde data (geo)

Ligging van de primaire waterkeringen (referentielijn) en kunstwerken (punt), zoals vastgesteld in de Waterwet

4

Hydraulische randvoorwaarden

Gestructureerde data (geo)

Afgeleide van de hydraulische belastingen waarvan beheerder bij de beoordeling moeten uitgaan

5

Logboek - veldgegevens

Document(en)

Overzicht van de veldgegevens die zijn gebruikt voor de beoordeling (inclusief eventuele bewerking)

6

Schematisatie

Divers

Geschematiseerde gegevens op basis van de veldgegevens

hoogte (profiel)

Gestructureerde data (geo)

Schematisaties van de hoogte van de waterkering (geschematiseerde profielen)

bekledingsconstructie

Gestructureerde data (geo)

Schematisaties van de bekledingsconstructies

ondergrond

Gestructureerde data (geo)

Schematisaties van de ondergrond

schematisatie logboek

Document(en)

Beschrijving van de wijze waarop de schematisaties tot stand zijn gekomen

7

Modelinvoer

Gestructureerde data (geo)

Invoergegevens (model- en toepassingsafhankelijk) voor een modelinstrumentarium

8Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/FM

Gestructureerde data (geo)

Uitkomst van het beoordelingsinstrumentarium, uitgedrukt als overstromingskans of veiligheidsfactor(per faalmechanisme), voor een bepaalde sectie (vak)

9Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/TOTAAL

Gestructureerde data (geo) 

Uitkomst van het beoordelingsinstrumentarium, uitgedrukt als overstromingskans of veiligheidsfactor(voor alle faalmechanisme samengenomen), voor een bepaalde sectie (vak)
10

Veiligheidsoordeel - sectie/FM

Gestructureerde data (geo)Het oordeel over het beoordelingsresultaat op basis van vergelijking met de veiligheidsnorm (per faalmechanisme), voor een bepaalde sectie (vak)
11Veiligheidsoordeel - traject/TOTAALGestructureerde data (geo)Het oordeel over het beoordelingsresultaat op basis van vergelijking met de veiligheidsnorm (voor alle faalmechanisme, gewogen o.b.v. de faalkansbegroting), voor een bepaalde dijktraject
12Bestuurdersoordeel

Oordeel (waarde) + tekst

Oordeel van het bestuur van de keringbeheerder op het beoordelingsresultaat/veiligheidsoordeel (per kering en/of gekoppeld aan de beoordeelde secties/vakken)
13Logboek beoordelings-procesDocument(en)Beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd (door de keringbeheerder)
14 

Rijksoordeel

Oordeel (waarde) + tekstHet oordeel van het Rijk (ILT) op basis van het beoordelingsresultaat/veiligheidsoordeel, het bestuurdersoordeel en de logboeken (per kering en/of gekoppeld aan de beoordeelde secties)
15VersterkingsprojectGestructureerde data (geo)Gegevens over het project dat voor versterking wordt aangemeld bij het hoogwaterbeschermingsprogramma
project - locatieGestructureerde data (geo)Ligging van te versterken waterkeringen en/of kunstwerken
project - fasering & planningGestructureerde dataFasering en planning van het project
project - kostenramingGestructureerde dataGeraamde kosten voor de uitvoering van het project
16Programmagegevens HWBPGestructureerde dataGegevens over de versterkingsmaatregelen in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma
HWBP - projectenlijstGestructureerde dataDe projecten die in het hoogwaterbeschermingsprogramma zijn opgenomen
HWBP - programmering (financiering)Gestructureerde dataDe fasering/planning van de financiering van de in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen projecten
HWBP - toegekend budgetGestructureerde dataHet toegekende budget van de in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen projecten per fase
17Status/voortgang versterkingsprojectenGestructureerde dataPlanfase versterkingsproject (onderzoek, verkenning, planuitwerking, realisatie (conform MIRT))
18MetadataGestructureerde dataBeschrijving van de (in het Waterveiligheidsportaal) opgenomen datasets
19Procesdata WVPGestructureerde dataStatus van de in het Waterveiligheidsportaal opgenomen gegevens in relatie tot de gegevensstromen

Verder naar Gegevensuitwisseling

  • No labels