In onderstaande tabel is per 'architectuurdomein' (bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur en technische architectuur) een schets gegeven van de impact van het project. De resultaten zijn kort benoemd.

 

Huidige situatie (IST)

Toekomstige situatie (SOLL)

Bedrijfsarchitectuur
Processen
Diensten/producten
Organisatie

 

 

 

 

 

 • Verzamelen en uitwisselen van informatie kost veel tijd
 • Informatie (met algemeen belang) kan eenvoudig en efficiënt worden uitgewisseld
 • Informatie is moeilijk vindbaar en toegankelijk
 • Informatie (met algemeen belang) voldoet aan principe 'open data, tenzij'.
 • Onvoldoende inzicht in de kwaliteit van informatie voor besluitvorming
 • De kwaliteit van informatie is inzichtelijk (herleidbaar)
 • Produceren van eenduidige/uniforme (landelijke) rapportages kost veel tijd
 • Informatie is uniform en vergelijkbaar en via 1 loket opvraagbaar
 • Informatie is nog niet volledig (in de gewenste vorm) digitaal beschikbaar
 • Informatie (met algemeen belang) is volledig digitaal beschikbaar
 • Onvoldoende (heldere) afspraken over het uitwisselen van gegevens
 • Er zijn heldere afspraken over de uitwisseling van gegevens

Informatiearchitectuur
Gegevens
Applicaties
Informatie-uitwisseling

 

 

 

 

 

 • Gegevens zijn niet uniform
 • Gegevens zijn (over organisaties heen) geüniformeerd (voldoen aan open standaarden)
 • (Dezelfde) gegevens met een algemeen belang zijn versnipperd over meerdere organisaties (keringbeheerders, DGRW, ILT en HWBP)
 • Gegevens met een algemeen belang zijn als 'landelijk beeld' centraal beschikbaar
 • Gegevens zijn niet geïntegreerd (proces- / taak- en organisatiegericht)
 • Gegevens zijn geïntegreerd in de keten (proces-/taak en organisatieoverstijgend)
 • De kwaliteit van gegevens is niet (eenvoudig) inzichtelijk
 • De kwaliteit van de gegevens is inzichtelijk (via metadata)
 • Gegevens zijn niet (eenvoudig) uitwisselbaar tussen ketenpartners
 • Gegevens kunnen eenvoudig en snel worden uitgewisseld tussen ketenpartners
 • Iedere organisatie/proces heeft eigen oplossingen/applicaties om te voldoen aan (wettelijke) rapportageverplichtingen
 • Er is één gezamenlijk systeem om te voldoen aan (wettelijke) rapportageverplichtingen

Technische architectuur
Technische componenten
Gegevensopslag
Netwerk

 

 

 

 • Beperkt gebruik van internet bij het delen en uitwisselen van gegevens
 • Internet als voorkeurskanaal voor het delen en uitwisselen van gegevens
 • Gegevens zijn (deels) niet direct geschikt voor analyse en rapportagetools (ongestructureerde data)
 • (Grote hoeveelheden) gegevens kunnen snel en eenvoudig worden geanalyseerd en gerapporteerd
 • Dezelfde/vergelijkbare technische componenten worden niet/beperkt hergebruikt
 • Technische componenten worden zoveel mogelijk hergebruikt (bv. voor rapportage)
 • Informatiesystemen voor specifiek doel/domein (specialistisch/maatwerk)
 • Systemen zijn zoveel mogelijk generiek van opzet en gebaseerd op standaard oplossingen


Realisatie van geschetste informatievoorziening heeft grote voordelen voor alle betrokken partijen in de sector en op alle niveaus van de organisatie:

 • Op bestuurlijk niveau verbetert de kwaliteit van de besluitvorming, zowel op regionaal als op landelijk niveau. De beoordeling van de toestand van de keringen valt af te leiden van vergelijkbare en actuele informatie. Deze informatie is zowel beschikbaar op regionaal niveau, als, voor zover relevant, op landelijk niveau. Hierdoor kunnen bestuurders betere afwegingen maken, bijvoorbeeld als het gaat om de prioritering van de versterkingsmaatregelen of het onderhoud. Beslissingen in de verschillende werkprocessen zijn steeds gebaseerd op dezelfde informatie.
 • Op operationeel niveau stelt de informatievoorziening beheerders in staat te anticiperen op de nieuwe rol die ontwikkelingen als de actieve zorgplicht van hen verlangt. De informatievoorziening ondersteunt hen om deze rol op een goede wijze in te vullen.
 • Met de realisatie van de doelstellingen wordt data niet langer enkel ad hoc gebruikt, met alle inefficiënties en inconsistenties die daarmee samenhangen. Data wordt eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt. Dat leidt tot een doelmatiger beheer (kostenbesparingen), zowel voor beheerders als voor andere partners uit de sector die van de data gebruik maken.
 • De beoogde informatievoorziening is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de waterpartners maar stimuleert deze samenwerking eveneens. Gedeelde, uniforme data fungeert als een vliegwiel voor samenwerking in de sector ten aanzien van alle werkprocessen.
 • No labels