Op basis van het architectuur overzicht wordt in deze paragraaf een schets gegeven van de impact van het project op de huidige architectuur. In onderstaande tabel is per 'architectuurdomein' (bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur en technische architectuur) de verandering kort benoemd.


Huidige situatie (IST)Toekomstige situatie (SOLL)

Bedrijfsarchitectuur
Processen
Diensten/producten
Organisatie

    
 • Verzamelen en uitwisselen van informatie kost veel tijd
 • Informatie (met algemeen belang) kan eenvoudig en efficiënt worden uitgewisseld
 • Informatie is moeilijk vindbaar en toegankelijk
 • Informatie (met algemeen belang) voldoet aan principe 'open data, tenzij'.
 • Onvoldoende inzicht in de kwaliteit van informatie voor besluitvorming
 • De kwaliteit van informatie is inzichtelijk (herleidbaar)
 • Produceren van eenduidige/uniforme (landelijke) rapportages kost veel tijd
 • Informatie is uniform en vergelijkbaar en vanuit 1 plek opvraagbaar
 • Informatie is nog niet volledig (in de gewenste vorm) digitaal beschikbaar
 • Informatie (met algemeen belang) is volledig digitaal beschikbaar
 • Onvoldoende (heldere) afspraken over het uitwisselen van gegevens
 • Er zijn heldere afspraken over de uitwisseling van gegevens
 • Discrepantie tussen de analoge en de digitale rapportages (Toetsrap)
 • Geen analoge rapportages meer: alle rapportages direct te herleiden tot de gegevens in het WVP

Informatiearchitectuur
Gegevens
Applicaties
Informatie-uitwisseling

     
 • Gegevens zijn niet uniform
 • Gegevens zijn (over organisaties heen) geüniformeerd (voldoen aan open standaarden)
 • (Dezelfde) gegevens met een algemeen belang zijn versnipperd over meerdere organisaties (keringbeheerders, DGRW, ILT en HWBP)
 • Gegevens met een algemeen belang zijn als 'landelijk beeld' centraal beschikbaar
 • Gegevens zijn niet geïntegreerd (proces- / taak- of organisatiegericht)
 • Gegevens zijn geïntegreerd in de keten (proces-/taak en organisatie overstijgend)
 • De kwaliteit van gegevens is niet (eenvoudig) inzichtelijk
 • De kwaliteit van de gegevens is inzichtelijk (via metadata)
 • Gegevens zijn niet (eenvoudig) uitwisselbaar tussen ketenpartners
 • Gegevens kunnen eenvoudig en snel worden uitgewisseld tussen ketenpartners
 • Iedere organisatie/proces heeft eigen oplossingen/applicaties om te voldoen aan (wettelijke) rapportageverplichtingen
 • Er is één gezamenlijk systeem om te voldoen aan (wettelijke) rapportageverplichtingen

Technische architectuur
Technische componenten
Gegevensopslag
Netwerk

   
 • Beperkt gebruik van internet bij het delen en uitwisselen van gegevens
 • Internet als voorkeurskanaal voor het delen en uitwisselen van gegevens
 • Gegevens zijn (deels) niet direct geschikt voor analyse en rapportagetools (ongestructureerde data)
 • (Grote hoeveelheden) gegevens kunnen snel en eenvoudig worden geanalyseerd en gerapporteerd
 • Dezelfde/vergelijkbare technische componenten worden niet/beperkt hergebruikt
 • Technische componenten worden zoveel mogelijk hergebruikt (bv. voor rapportage)
 • Informatiesystemen voor specifiek doel/domein (specialistisch/maatwerk)
 • Systemen zijn zoveel mogelijk generiek van opzet en gebaseerd op standaard oplossingen

Verder naar Open issues, risico's

 • No labels