Gegevensuitwisseling complex proces

De gegevensuitwisseling in het waterveiligheidsdomein is complex vanwege de relaties en afhankelijkheden en de vele belanghebbenden in het proces. In nevenstaand overzicht zijn de informatieprocessen op hoofdlijnen beschreven en de rol van de verschillende actoren.

De rol van de keringbeheerder is evident in alle processen!
Ketenproces

Nadere analyse van de informatiestromen leert dat deze feitelijk onderdeel uitmaken van één ketenproces, of zelfs beter gezegd, één PDCA cyclus. Dit ketenproces vormt de basis voor het Waterveiligheidsportaal, dé voorziening die de gegevensuitwisseling faciliteert.

Standaardisatie randvoorwaarde

Het verbeteren van informatiestromen is een proces van de lange adem. Met een voorziening als het WVP zijn we er nog niet. Uitwisseling van gegevens kan niet zonder standaardisatie. De belangrijkste – voor uitwisseling relevante gegevens in het waterveiligheidsdomein – zijn opgenomen in de Aquo standaard. Een concreet uitvloeisel hiervan zijn de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) waarin de veiligheidsnormen (Waterwet) zijn gekoppeld aan de ligging van de primaire waterkeringen (keringbeheerders). Deze bestanden vormen de ‘backbone’ in het ketenproces. De beoordeling aan de normen vindt plaats op basis van deze bestanden. En ook de versterkingsprojecten (HWBP) worden hieraan gekoppeld. Het Informatiehuis Water beheert deze bestanden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGRW).

Naast standaardisatie zijn ook andere afspraken nodig over de gegevensuitwisseling. Deze zijn beschreven in het dataprotocol.

Verder naar Dataprotocol

  • No labels