Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen als keringbeheerder Toetser.

Als de keringbeheerder klaar is met de beoordeling van een dijktraject kunnen de beoordelingsgegevens worden aangeboden aan het ILT. Hiervoor moet de keringbeheerder inloggen in het WVP waarmee de benodigde functionaliteit beschikbaar komt. De volgende tabbladen worden zichtbaar als er is ingelogd:

  1. Nieuwe
  2. Overzicht
  3. Met mijn organisatie gedeeld


In het tabblad Nieuwe kunnen de concept beoordelingsgegevens van een nieuw traject worden opgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een traject dat beoordeeld wordt op basis van het algemeen filter en de andere beoordelingen. Hieronder wordt eerst het opvoeren van een 'normale' beoordeling beschreven en daarna de beoordeling op basis van het algemeen filter.

Indienen concept beoordelinggegevens

Het opvoeren van een nieuwe set met concept beoordelingsgegevens gebeurt in 3 stappen:


In de stap Beoordelingsgegevens selecteren kunnen alle gegevens worden geselecteerd welke ILT nodig heeft om de beoordeling te kunnen controleren. Welke bestanden dit zijn is onder andere afhankelijk van het dijktraject, de toetssporen en de wijze van beoordeling. De aanduiding 'verplicht'/'niet verplicht' per gegevenssoort geeft aan dat deze bestanden minimaal verplicht zijn bij het uploaden in WVP en geeft niet aan dat dit voldoende zou zijn voor de controle door ILT.
Algemeen filter. Indien bij de beoordeling van een traject gebruik is gemaakt van het algemeen filter dan kan dit worden aangegeven. Door het aanvinken wordt het mogelijk om een Traject-id in te vullen.

Bij beoordelingen die niet met het algemeen filter worden gedaan is het niet nodig/mogelijk om het Traject-id in te vullen omdat dit uit het Riskeer-bestand wordt uitgelezen.
Zodra aangevinkt is dat het een algemeen filter betreft worden de overige gegevenssoorten uitgegrijsd omdat ze niet van toepassing zijn, uitgezonderd de Categorie veiligheidsoordeel en de Concept beoordelingsrapportage.

Categorie veiligheidsoordeel. In dit veld kan het veiligheidsoordeel voor het traject worden gekozen. Voor trajecten op basis van algemeen filter moet dit worden ingevoerd omdat er geen assemblage plaatsvindt. Voor de andere beoordelingen is het apart invoeren van het veiligheidsoordeel in het WVP een tijdelijke oplossing om het veiligheidsoordeel zichtbaar te maken in het landelijk veiligheidsbeeld. Zodra de assemblagetool ontwikkeld is zal het niet meer nodig zijn om het veiligheidsoordeel apart op te voeren in het WVP.
Het veiligheidsoordeel wordt gekoppeld aan het traject-id opgeslagen in het WVP om in het landelijk veiligheidsbeeld te worden weergegeven.

Toets- en veiligheidsoordelen. Hier moet het excelbestand worden geselecteerd waarin de assemblage heeft plaatsgevonden. Er kan maar 1 bestand worden geselecteerd, zodra het bestand is geselecteerd wordt de knop met 'Selecteer bestand' uitgegrijsd. . Zodra de assemblagetool gereed is zal deze optie vervallen of aangepast worden.
De waarden in het excelbestand dat hier wordt opgevoerd worden in het WVP niet uitgelezen en opgenomen in de database, de excel wordt alleen doorgegeven aan ILT .

RisKeer bestand. Selecteer hier het Riskeer-project bestand van het beoordeelde traject. Dit is een SQLite-bestand dat de extentie '.rtd' heeft. Het bestand mag maar 1 traject bevatten. Bij het inlezen van het bestand in het WVP wordt namelijk uitgelezen welk traject (traject-id) het betreft en welke toetssporen de beoordeling omvat.

Overige beoordelingsbestanden. Als er bij de beoordeling naast RisKeer andere programmatuur is gebruikt moeten deze bestanden hier worden geselecteerd. Dit kunnen de bestanden van de basismodules zijn, maar ook van andere gebruikte programmatuur zoals bijvoorbeeld toegepast bij Toetsen op Maat. Er kunnen meerdere bestanden worden geselecteerd.
Deze overige beoordelingsbestanden worden 1 op 1 doorgezet naar ILT en verder niet gebruikt in het WVP.

Schematisatie / Modelinvoeren. Om inzicht te krijgen in de herleidbaarheid kunnen hier alle bestanden worden geselecteerd met schematisaties en/of modelinvoer welke gebruikt zijn voor de beoordeling in Riskeer of in andere programma's. Er kunnen meerdere bestanden worden geselecteerd.
Deze schematisaties en/of modelinvoer-bestanden worden 1 op 1 doorgezet naar ILT en verder niet gebruikt in het WVP.

Logboeken. Voor de rapportage van ILT is het van belang dat ILT kan zien waar, waarom en hoe bij de beoordeling is afgeweken van standaard voorschriften (zoals deze in het WBI zijn voorgeschreven). Dit moet opgenomen zijn in de logboeken die hier geselecteerd worden. Er kunnen 1 of meerdere logboeken worden geselecteerd.
Deze logboeken worden 1 op 1 doorgezet naar ILT en verder niet gebruikt in het WVP.

Concept beoordelingsrapportage. Bij het opvoeren van de concept beoordeling is een concept beoordelingsrapportage verplicht. De eisen die gesteld worden aan de rapportage zijn verwoord in hoofdstuk 4 van bijlage I van het WBI2017. Standaard wordt een bestand in pdf formaat verwacht, maar er kan ook een ander bestandsformaat worden gekozen. Er kan maar 1 bestand worden geselecteerd.
De Concept beoordelingsrapportage wordt 1 op 1 doorgezet naar ILT en verder niet gebruikt in het WVP.


De volgende stap is het 'Overzicht en Controle'


Hier wordt een overzicht gegeven welke bestanden geselecteerd zijn in stap 1 en er wordt weergegeven welke gegevens er uit het Riskeer-bestand gedestilleerd zijn.

In bovenstaand voorbeeld is te zien dat het rtd-bestand het traject-id 13-1 bevat zonder toetssporen (dit zal geen representatief bestand zijn, aangezien er normaal 1 of meer toetssporen aanwezig zullen zijn!). Door terug te gaan naar de vorige stap kan er nog een correctie gemaakt worden. Als de set met concept beoordelingsgegevens compleet is kan deze ter beoordeling aan ILT worden aangeboden. Dat is stap 3.Als alle bestanden goed ingelezen kunnen worden in het WVP zal de tekst 'Succesvol aangeboden aan ILT' verschijnen. En met de 'Ga verder'-button wordt het tabblad 'Overzicht' geopend waarin het nieuw aangeboden traject is opgenomen.


Bekijken status van conformiteitsproces

In het tabblad 'Overzicht' ziet de keringbeheerder alle trajecten waarvoor hij de beoordeling aan ILT heeft aangeboden. Hierin staat ook de status. Door 'Bekijk' te kiezen wordt het conformiteitsproces van het specifieke traject geopend en wordt inzichtelijk bij wie de volgende actie ligt.

Alleen de actiehouder, keringbeheerder òf ILT, kan een actie uitvoeren. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld ILT de gegevens aan het bekijken is en de keringbeheerder onderhand nieuwe gegevens invoert, dat zou verwarring kunnen opleveren. De documenten die de tijdens het conformiteitsproces zijn uitgewisseld zijn allemaal te raadplegen via dit detailscherm.

Verder naar Reactie van ILT

  • No labels