De Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) vormen de basis waarop de beoordeling wordt gebaseerd. Maar ook het bestand waarmee de prioritering en programmering van de versterkingsprojecten (HWBP) kan worden vastgesteld. In deze bestanden zijn de dijktrajecten (veiligheidsnormen) en de ligging van de primaire waterkeringen gekoppeld zodat van elk stukje kering of kunstwerk de veiligheidsnorm beschreven is. Deze bestanden worden via het Waterveiligheidsportaal ontsloten waarmee het WVP hét portaal is waar de veiligheidsnormen voor heel Nederland kunnen worden gevonden.

Het beheer- en bijhoudingsproces verloopt als volgt:

 1. Koppeling beide bronbestanden
  De databeheerder (Informatiehuis Water) koppelt de beide bronbestanden (Dijktrajecten en Ligging keringen) aan elkaar waarmee de overstromingskans een attribuut wordt aan alle lijnen en punten. Dit proces gebeurt conform de beschrijving in het Draaiboek (Informatiepunt Leefomgeving).
 2. Aanbieden wijziging ligging
  De waterkeringbeheerder dient de wijziging op de ligging van de primaire waterkering in bij het IHW.
 3. Controle aansluiting ligging andere keringbeheerder
  Het IHW valideert of de ingediende wijziging invloed heeft op aansluiting op dijktrajecten van andere beheerders. Indien dit het geval is zal er terugkoppeling naar de betrokken beheerder plaatsvinden. Als hiermee niet tot een juiste aanlevering wordt gekomen dan zal DGRW met de betrokken keringbeheerders afstemmen om zo tot een landelijk bestand te kunnen komen.
 4. Beoordeling van aansluiting van de ligging op de dijktrajecten (norm)
  Het is aan de keringbeheerder om te bepalen of de wijziging in ligging invloed heeft op de coördinaten van het normtraject. Als de keringbeheerder de coördinaten van het normtraject wenst te wijzigen, dient er een formeel verzoek verzonden te worden aan het Ministerie. Sinds 1 januari 2023 kan ook via de DGWB een verzoek voor een werkversie NBPW worden voorbereid. IHW zal de normen, zoals vastgelegd in de Waterwet, aan de ligging koppelen. Indien wordt geconstateerd dat de ligging van de kering invloed heeft op de norm (begin- en eindpunt van de norm), zal de keringbeheerder op de hoogte worden gebracht.
 5. Doorvoeren wijzigingen in NBPW
  IHW voert de wijzigingen op de ligging door in de NBPW. Hier wordt een eerder opgegeven kenmerk aan toegevoegd om de formele NBPW versie en de werkversie NBPW te differentiëren. Indien de wijziging een aanpassing in de Waterwet behoeft, zal dit als kenmerk worden meegegeven. De overstromingskans is daarmee een attribuut aan alle lijnen en punten.
 6. Aanleveren aan NGR
  De NBPW wordt aangeboden aan het Nationaal Georegister (NGR) waarmee het als een service (WFS) publiekelijk beschikbaar is. In het WVP is een link naar deze webservice opgenomen.

Voor meer informatie zie het Dataprotocol

Verder naar WerkInstructie NBPW

 • No labels