Begin 2014 is door de watersector de volgende visie vastgesteld op het informatiemanagement t.a.v. de waterkeringen:

"De waterpartners werken actief samen aan het informatiemanagement van de normering, beoordeling & versterking en beheer & onderhoud van de waterkeringen. Hieraan ligt steeds dezelfde digitale basisinformatie ten grondslag die op consistente wijze voortdurend wordt verrijkt, uitgebreid en geactualiseerd.
Informatie over waterkeringen is voor iedereen beschikbaar. Professionals en bestuurders handelen anticiperend en kunnen op elk moment op basis van actuele en betrouwbare informatie keuzes maken.
Het Nederlandse informatiemanagement voor waterkeringen is toonaangevend in de wereld."

Deze visie is omarmd door het de Directeuren Kennis en Instrumentarium (DKI). Vervolgens is door het DKI – onder gedelegeerd opdrachtgeverschap van DGRW – opdracht gegeven aan het Informatiehuis Water om in samenwerking met de sector, een projectplan op te stellen onder de noemer 'Informatievoorziening Nederlandse waterkeringen'. Op basis van dit projectplan is begin 2015 gestart met de analysefase van het project.

Het project 'Informatievoorziening Nederlandse waterkeringen' realiseert de uitwerking van bovenstaande visie en moet op organisatieniveau bijdragen aan doelmatig waterbeheer. Hieronder wordt verstaan: "het vergroten van de kwaliteit van het beheer om de veiligheid te borgen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten door optimale samenwerking van waterpartners".

Op projectniveau is deze doelstelling als volgt vertaald: "het mogelijk maken van ketensamenwerking door het beschikbaar stellen van elementaire, voor ketensamenwerking relevante, uniforme, vergelijkbare open data over waterkeringen, die tussen de samenwerkende partners wordt uitgewisseld". Hiervoor moeten met elkaar bindende afspraken worden gemaakt over de verdere uniformering van informatie en de realisatie van een gemeenschappelijke informatievoorziening, onder de noemer 'Waterveiligheidsportaal'.

Verder naar Reikwijdte en afbakening

  • No labels