De NORA biedt algemene kaders en richtlijnen voor de architectuur. In onderstaande tabel zijn de relevante basisprincipes (BP) uit de NORA genoemd. Daarbij is per principe (in de cursief gedrukte tekst) aangegeven hoe hieraan met het WVP invulling wordt gegeven. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zijn de specifieke (afgeleide) principes van de NORA per architectuur laag beschreven.

BP1

NORA

Proactief: afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
De diensten van het WVP worden zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte, de rol en het belang van de afnemer. Hiervoor is voor de processen normeren, beoordelen en programmeren een informatieanalyse uitgevoerd.

BP2

NORA

Vindbaar: afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
Het WVP wordt zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht bij de afnemers via binnen de sector gevestigde kanalen en platforms (zoals Helpdesk Water, ENW en IHW)

BP3

NORA

Toegankelijk: afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
De dienstverlening wordt via internet ontsloten.

BP5

NORA

Gebundeld: afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.
Door het assembleren van gegevens van de individuele keringbeheerders, het procesoverstijgend combineren van gegevens (normeren, beoordelen en programmeren/versterken) en het verbinden van informatie met locatie wordt informatie gebundeld aangeboden voor afnemers.

BP6

NORA

Transparant: afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
Informatie is afgestemd op de behoefte van de afnemer en is herleidbaar (de afnemer heeft inzicht in de herkomst/oorsprong van de gegevens waarop informatie is gebaseerd). De afnemer heeft inzicht in de status van informatie in de keten(samenwerking).

BP9

NORA

Betrouwbaar: afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.
Afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (zoals dataprotocollen en gegevensleveringsovereenkomsten). Vanuit het project wordt er op toegezien dat de afspraken worden nagekomen, de betrokkenen hierover geïnformeerd worden en het aan de opdrachtgever wordt rapporteerd.

BP10

NORA

Ontvankelijk: afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.
Afnemers worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de dienstverlening. Voor ondersteuning van afnemers wordt binnen IHW een centrale servicedesk ingericht.

Verder naar Uitgangspunten

  • No labels