Actualisaties van het Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen (NBPW) verzorgen waterkering beheerders via de Servicedesk van Informatiehuis Water. De Servicedesk legt het wijzigingsverzoek vast en verstrekt een nummer waaronder het verzoek in behandeling wordt genomen.

Aanleveringen van de kering referentielijn ter opname in het NBPW moeten aan een paar eisen voldoen:

Areaaleis
Waterschappen moeten altijd hun gehele areaal aanleveren. Voor Rijkswaterstaat zal het aan te leveren areaal minimaal gelijk zijn aan regionale organisatieonderdelen dan wel inliggende waterschappen.

Geometrie eis
De aangeleverde kering referentielijn moet, indien een dijktraject meerdere waterkering beheerders kent, naadloos aansluiten op aanliggende waterkering beheerder(s). Daarnaast mag een kering referentielijn, die dient te worden opgenomen in het NBPW als dijktraject, niet verder dan 5 meter van de in Bijlage IA van de Waterwet vastgestelde begin- en eindpunt dijktraject afliggen.

Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen Aquo Uitwissel Formaat (NBPW Aquo UF)
Het uitwisselformaat is vastgelegd in “Specificaties IMWA en IM Metingen Shapefile + CSV encoding” (paragraaf 2.3.1), de Aquo domeintabellen en Aquo-lex. Deze beschrijven gezamenlijk het berichtenmodel voor het NBPW. De shape en toelichting hierop zijn hieronder te downloaden:

    • Waterkering Referentielijn (SHP) t.b.v. aanleveren wijzigingen NBPW:

NBPW_Aquo_UF_(shp).zip

    • Toelichting op NBPW Aquo UF (Waterkering Referentielijn (SHP) & Dijktraject (SHP)):

Toelichting op NBPW_Aquo_UF.docx

Het proces bij bovenstaande stappen is vastgelegd in bijlage 1 van het “Draaiboek Tweede Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans”. De shape en wfs van de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen zijn te raadplegen in het Nationaal Georegister en te bekijken op het Waterveiligheidsportaal.

  • No labels