Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen met een keringbeheerder Programmeur-account.
De keringbeheerder kan via het Waterveiligheidsportaal nieuwe projecten aanmelden bij het HWBP en bestaande projecten wijzigen.

Aanmelden van nieuw HWBP-project

Het aanmelden van een nieuw project gebeurt in het tabblad Nieuw.

Bovenaan het scherm kan worden aangegeven op wel dijktraject het project gaat plaatsvinden. Het traject-id is conform de trajectcodering in het NBPW.
Hier kan de keringbeheerder de algemene projectgegevens invoeren. Bij de Contactgegevens zijn de velden Naam, E-mail en Telefoonnr verplicht. En de projectnaam is verplicht.
Verder kan de keringbeheerder de gewenste planning en de kostenraming per fase van het project opgeven. Dit is optioneel. En er kan een opmerking worden toegevoegd.
Naast de algemene projectgegevens moet ook worden aangegeven waar het project gaat plaatsvinden. Dit gebeurt door het toevoegen van het projectareaal.
Het projectareaal bestaat uit de geometrie van het project. Dit kunnen dijkvakken zijn en/of kunstwerken. Het aanleveren van het projectareaal is verplicht.
Omdat de dijkvakken als lijn moeten worden aangeleverd en de kunstwerken als punt, zijn dit 2 aparte files. (Het formaat shapefile kan maar 1 geometriesoort bevatten).
Voor meer informatie over de specificaties van de aan te leveren shape-files zie: www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken. Zoek op 'Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal'.
Op deze locatie is een zip-file te downloaden met een beschrijving van de aan te leveren shapefiles, een template-shapefile en een voorbeeldbestand. het opvoeren van het areaal zijn templates en voorbeeldbestanden.
De beschrijving van het uitwisselformaat waaraan de shapefiles moeten voldoen is terug te vinden onder : www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken. rapport-specificaties-imwa-en-im-metingen-shape-en-csv-encoding.pdf

Als alle gegevens correct zijn ingevoerd kan het project worden aangemeld. Er wordt dan nog om een bevestiging gevraagd, aangezien het een officiële aanmelding betreft.

Hierna zal er een controle plaatsvinden op het projectareaal. Aangezien de HWBP projecten uitsluitend gaan over primaire keringen moeten het projectareaal op de primaire keringen liggen, zoals opgenomen in het NBPW. Hieruit volgen een aantal restricties voor het projectareaal:

  • Het projectareaal mag maximaal een afwijking hebben van 5 meter links of rechts van de primaire waterkering.

Het projectareaal moet binnen het dijktraject vallen welke bij de aanvraag is opgegeven in het veld Traject-id (i.v.m. met de geldende norm voor het traject).

Wordt hier niet aan voldaan dan verschijnt de volgende melding, waarin ook wordt aangegeven in welke shapefile (dijkvakken, kunstwerken of beide) de afwijking is gevonden:Kies voor 'Annuleren' om terug te gaan naar het projectscherm en een gecorrigeerd areaal te selecteren.
Mocht er een gegronde reden zijn dat het areaal niet op de primaire kering ligt dan kan hier worden gekozen voor 'Doorgaan'.
Er wordt nu een projectcode gegeneerd welke bestaat uit de code voor de beheerder en een 'volg-letter'. Dit is de unieke code waarmee naar het project kan worden verwezen. In een apart scherm wordt vermeld onder welke code het project is geregistreerd. Let op: de code voor de beheerder is de code die HWBP hanteert, dit is niet de code volgens de AQUO domeintabel 'Waterbeheerder'.

Wijzigingen van bestaande projectgegevens

In het tabblad Actueel kan de keringbeheerder alle nog lopende HWBP-projecten van zijn organisatie terugvinden.

Per project kan met de aangegeven link het project worden bekeken, bewerkt of worden afgesloten.
Als er voor 'Bewerk' wordt gekozen dan wordt het projectdetailscherm geopend.Hierin kunnen de algemene projectgegevens worden aangepast. Er worden kengetallen en een kaartje van het areaal getoond en onderaan het scherm kan, door het selecteren van nieuwe shapefiles, ook het areaal worden gewijzigd:

Het nieuwe areaal zal niet meteen zichtbaar zijn in het kaartje omdat de gegevens eerst opgeslagen moeten worden in de database. Als na het Opslaan in het tabblad Actueel opnieuw voor 'Bekijk' of 'Bewerk' van het project wordt gekozen, zijn de areaalgegevens in het projectdetailscherm (in kengetallen en kaart) bijgewerkt.
Als de gegevens compleet zijn kan worden gekozen voor 'Opslaan' waarmee de aanpassingen officieel aan HWBP worden doorgegeven. Er wordt dan een nieuwe versie van het project aangemaakt. De oude versie van het project kan nog worden opgeroepen via het tabblad Historie.


Als gekozen wordt voor 'Afsluiten' dan opent een scherm waarin de reden moet worden opgegeven van het beëindigen van het project. Eventueel kan er ook een toelichting bij worden opgevoerd.

Als een project wordt afgesloten dan zal het van het tabblad Actueel verplaatst worden naar het tabblad Historie.

ga door met Opvragen projectgegevens voor HWBP

  • No labels