Waterveiligheid is een continue opgave waaraan Nederland werkt. Voor het in stand houden van onze waterkeringen is inzicht nodig in hoe veilig deze zijn. Informatie wordt uitgewisseld tussen organisaties en ook het publiek wordt geïnformeerd. Het structureel op orde hebben van de informatievoorziening is een voorwaarde voor het realiseren van waterveiligheid: Dijken op orde, dus ook de data op orde.
Tot 2017 worden in het waterveiligheidsstelsel ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben invloed op de benodigde informatie en informatiestromen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • 12 jaarlijkse beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen Het stroomlijnen van de informatievoorziening is een onderdeel van de voorbereidingen voor de start van de vierde toetsing in 2017.
  • Belang van zorgplicht neemt toe; op ieder moment inzicht in de actuele veiligheidssituatie is noodzakelijk
  • Normen worden per 1-1-2017 gebaseerd op de overstromingskans
  • Het Wettelijk Beoordelings InstrumentarumWBI wordt per 1-1-2017 aangepast aan de nieuwe normering
  • Risicogestuurd werken (meerlaagse veiligheid)
  • Life Cycle Management (asset management)

Daarnaast zien we dat de maatschappij steeds hogere eisen stelt aan de informatievoorziening (snelheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en transparantie).
In 2012 is reeds een beknopt onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening voor de primaire waterkeringen. De conclusie van dit onderzoek was dat het uitwisselen van keringinformatie in de sector niet efficiënt plaatsvindt. Dezelfde informatie wordt steeds opnieuw uitgevraagd en steeds weer opnieuw ingewonnen en/of verzameld. Data wordt bewerkt (geanalyseerd, geaggregeerd etc.), waarbij de data dikwijls niet meer herleidbaar is tot de bron. Er is vaak verwarring en discussie tussen beheerders en landelijke programma's en organisaties (zoals HWBP, ILT en DGRW).

Verder naar Ambitie en doelstelling

  • No labels