De Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) is een Europese richtlijn waarin alle lidstaten afspraken hebben gemaakt om de overstromingsrisico’s te beperken. De ROR vraagt inzicht in het risico (de kans op een overstroming en het gevolg van een overstroming) en de maatregelen die een lidstaat neemt om het risico te beperken.

Met de uitvoering van de ROR heeft Nederland een overzicht gekregen van maatregelen die in Nederland worden genomen om het risico te beheersen. Door het overzicht is het mogelijk om regionaal, landelijk en zelfs internationaal kennis te delen. Vanaf nu kan Nederland de voortgang bijhouden en rapporteren.


Nederland kiest voor een sobere, doelmatige aanpak en gaat uit van bestaande kennis en bestaand beleid. Nederland ontwikkelt geen nieuw beleid in het kader van de ROR, maar zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij lopende programma's en trajecten.

De overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten zijn verbeterde en geactualiseerde versies van eerder gemaakte kaarten, aangevuld met informatie over regionale wateren.

In de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en) zijn alle doelen en maatregelen opgenomen die eerder in nationale of regionale context zijn vastgesteld en waarvoor bestuurlijk en publiek draagvlak bestaat. Tijdens ROR2 worden de plannen geactualiseerd. Het ROR maatregelenportaal ondersteunt alle betrokken partijen in Nederland hierbij ten behoeve van de ORBP-en.

  • No labels